LinkedIn-feed

Arrangementer

Advokatfirmaet Energi & Miljø stiller erfaring og viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. Vi underviser på DANVADansk Fjernvarme, Ferskvandscentret og Komponent, herunder på DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforenings forsyningsjurauddannelse. Vi afholder desuden egne morgenmøder og webinarer med gratis deltagelse samt arrangerer gerne individuelle kurser ud fra specifikke behov.

Kommende arrangementer

Morgenmøde den 8. juni 2023: Varme

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om varme på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Morgenmødet livestreames via Microsoft Teams. Deltagelse er gratis.

Afholdte arrangementer

Nyhedsarkiv

Nedenfor finder du vores nyhedsarkiv for april 2014-maj 2021.

Pr. 1. juni 2021 vil vores nyhedsbrev udkomme i form af indlæg på LinkedIn.

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret med den seneste juridiske viden inden for energi- og miljøsektoren.

Nyudstedelse af netvirksomhedsbekendtgørelsen

Energistyrelsen har sendt udkast til en nyudstedelse af netvirksomhedsbekendtgørelsen i høring. Ændringerne i høringsudkast i forhold til den tidligere bekendtgørelse angår bekendtgørelsens bestemmelser om netudviklingsplaner og netvirksomheders [...]

Bæredygtighedskrav til biomasse

Folketinget har vedtaget den bemyndigelseslov, som muliggør, at Klima-, energi- og forsyningsministeren kan udstede bekendtgørelser om bæredygtighedskrav til biomasse.

Nyudstedelse af indtægtsrammebekendtgørelsen

Energistyrelsen har sendt en nyudstedelse af indtægtsrammebekendtgørelsen for elnetvirksomheder i høring. Baggrunden er, at udligningsordningen (ULO), som dækker omkostninger til VE-tilslutning for netvirksomhederne, afskaffes fra 2023, jf. [...]

Bygningspuljen til energirenovering

Energistyrelsen har sendt forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse i høring (Bygningspuljen). Forslaget vedrører ændring i designet for udmøntning af [...]

Bevillingspligt til solcelleanlæg

Energiklagenævnet har ved afgørelse af 9. februar 2021 behandlet en klage fra Vildbjerg Solcellepark vedrørende Energistyrelsens krav til solcelleparken om bevilling efter elforsyningslovens § 10. Energiklagenævnet stadfæstede Energistyrelsens [...]

Dansk Energis standardvejledning for tilslutningsbidrag

Forsyningstilsynet har taget Dansk Energis branchevejledninger ”Vejledning - Model for beregning af tilslutningsbidrag” (Bilag 1) samt ”Vejledning – Beregning af standardtilslutningsbidrag” (Bilag 2) til efterretning, dog alene for en periode [...]

Kommunale solcelleanlæg

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 179 af 26. oktober 2019 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring. Ændringen er en gennemførelse af politisk aftale af 18. [...]

Støtte til eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion

Energistyrelsen har sendt bekendtgørelse om støtte til eldrevne varmepumper i høring. Bekendtgørelsesudkastet udmønter et af de fire grundbeløbsinitiativer, som er besluttet i energiaftalen af 29. juni 2018.

Støtte til biogas

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser om støtte til biogas i høring. Dels bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet. Dels [...]

Bæredygtighedskrav til biomasse

Energistyrelsen har sendt udkast til to bekendtgørelser vedrørende bæredygtighedskrav til biomasse i høring. Bæredygtighedsbekendtgørelse og håndbogsbekendtgørelse.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.