Nyhedsarkiv

Nedenfor finder du vores nyhedsarkiv for april 2014-maj 2021.

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret med den seneste juridiske viden inden for energi- og miljøsektoren.

Nyudstedelse af netvirksomhedsbekendtgørelsen

Energistyrelsen har sendt udkast til en nyudstedelse af netvirksomhedsbekendtgørelsen i høring. Ændringerne i høringsudkast i forhold til den tidligere bekendtgørelse angår bekendtgørelsens bestemmelser om netudviklingsplaner og netvirksomheders [...]

Bæredygtighedskrav til biomasse

Folketinget har vedtaget den bemyndigelseslov, som muliggør, at Klima-, energi- og forsyningsministeren kan udstede bekendtgørelser om bæredygtighedskrav til biomasse.

Nyudstedelse af indtægtsrammebekendtgørelsen

Energistyrelsen har sendt en nyudstedelse af indtægtsrammebekendtgørelsen for elnetvirksomheder i høring. Baggrunden er, at udligningsordningen (ULO), som dækker omkostninger til VE-tilslutning for netvirksomhederne, afskaffes fra 2023, jf. [...]

Bygningspuljen til energirenovering

Energistyrelsen har sendt forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse i høring (Bygningspuljen). Forslaget vedrører ændring i designet for udmøntning af [...]

Bevillingspligt til solcelleanlæg

Energiklagenævnet har ved afgørelse af 9. februar 2021 behandlet en klage fra Vildbjerg Solcellepark vedrørende Energistyrelsens krav til solcelleparken om bevilling efter elforsyningslovens § 10. Energiklagenævnet stadfæstede Energistyrelsens [...]

Dansk Energis standardvejledning for tilslutningsbidrag

Forsyningstilsynet har taget Dansk Energis branchevejledninger ”Vejledning - Model for beregning af tilslutningsbidrag” (Bilag 1) samt ”Vejledning – Beregning af standardtilslutningsbidrag” (Bilag 2) til efterretning, dog alene for en periode [...]

Kommunale solcelleanlæg

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 179 af 26. oktober 2019 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring. Ændringen er en gennemførelse af politisk aftale af 18. [...]

Støtte til eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion

Energistyrelsen har sendt bekendtgørelse om støtte til eldrevne varmepumper i høring. Bekendtgørelsesudkastet udmønter et af de fire grundbeløbsinitiativer, som er besluttet i energiaftalen af 29. juni 2018.

Støtte til biogas

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser om støtte til biogas i høring. Dels bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet. Dels [...]

Bæredygtighedskrav til biomasse

Energistyrelsen har sendt udkast til to bekendtgørelser vedrørende bæredygtighedskrav til biomasse i høring. Bæredygtighedsbekendtgørelse og håndbogsbekendtgørelse.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.