Om energi & miljø

Advokatfirmaet Energi & Miljø leverer helhedsorienteret juridisk rådgivning med fokus på energi- og miljøområdet.

Sådan arbejder vi

Advokatfirmaet Energi & Miljø har udarbejdet en standard for firmaets sagsbehandling og service –
håndbog for sag og service. Følgende er standard:

Forståelse

Vi sætter os grundigt ind i kundens situation og behov

Løsning

Vi skitserer løsninger, proces og pris i et let forståeligt sprog

Orientering

Vi sikrer, at kunden løbende bliver orienteret om udviklingen i sagen

Opfølgning

Vi følger op – også efter produktet er leveret

Det arbejder vi med

Med såvel specialiseret viden om energi- og miljøretlige forhold som generel juridisk indsigt har vi kompetencen til at løse en bred vifte af opgaver inden for energi- og miljøområdet. Advokatfirmaet Energi & Miljø bistår offentlige og private kunder med følgende:

 • Rådgivning
 • Myndighedsforberedende arbejde
 • Selskabsdannelse og omstruktureringer
 • Due diligence
 • Kontrakter og forhandlinger
 • Klage- og tilsynssager
 • Rets- og voldgiftssager

Energi & Miljø stiller derudover erfaring og viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. Vi underviser på masteruddannelsen i energi- og miljøret, KL’s miljøjura-uddannelse, affaldsjurauddannelsen, på temadage for DANVA og Dansk Fjernvarme, samt på COK og Ferskvandscentrets kurser. Vi arrangerer derudover gerne individuelle kurser ud fra specifikke behov. Advokatfirmaet Energi & Miljø skriver også bøger og artikler inden for vores fagområde, samt bidrager til samfundsdebatten gennem høringssvar til ny lovgivning – i eget navn eller i forbindelse med bistand til vore klienter.

Vision og mission

Advokatfirmaet Energi & Miljø leverer helhedsorienteret juridisk rådgivning med fokus på energi og miljøområdet. Vores juridiske ydelser kobles til relevante tekniske, økonomiske og organisatoriske løsninger med henblik på at yde klienten effektive totalløsninger på en juridisk problemstilling. 

Energi & Miljø vil give vores klienter de bedste handlemuligheder inden for de politiske og lov-givningsmæssige rammer for energi- og miljøsektoren.

Advokatfirmaet Energi & Miljøs værdier er følgende:

 • Specialiseret juridisk faglighed
 • Netværk og vidensdeling
 • Loyalitet og etik
 • Dialog og humor
Honorar
Timepriser pr. 1. januar 2018

Partner: 2.200-2.450 kr.
Advokat: 2.100 kr.
Advokatfuldmægtig: 1.000-1.100 kr.

Timepriserne afspejler, at opgaverne bliver løst på basis af specialistviden, samtidig med at vi driver vores virksomhed med en jysk omkostningsbevisthed.

Vores honorar fastsættes med udgangspunkt i vores timepriser med mulighed for forhøjelse eller nedsættelse af honoraret ud fra værdien af den pågældende ydelse for klienten.

Når vi påbegynder en opgave, vil klienten, i det omfang det er muligt, blive oplyst om honorarets størrelse. Hvis opgavens karakter ikke gør det muligt for os at oplyse honorarets størrelse, vil de timepriser, der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold oplyses klienten altid om honorarets størrelse, inden arbejdet påbegyndes. Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret for eventuelle udlæg i forbindelse med opgaven, herunder gebyrer, rejseomkostninger, forplejning og væsentlige kopieringsomkostninger.

Fakturering

Vi fakturerer som udgangspunkt i forbindelse med afslutningen af den pågældende sag. I sager af længerevarende karakter samt i faste, større klientforhold faktureres kvartalsvis.

Ved afregning fremsendes sagens time/sagsudskrift samt faktura pr. mail, medmindre denne skal sendes elektronisk. Afregningsmailen sendes direkte til sagens kontaktperson. Vi ønsker med denne afregningsform at skabe mere gennemsigtighed i sagsarbejdet, således at vores klienter får et klart indblik i sagens omfang og forbrug af tid.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Klientmidler

Alle midler, som klienter betror Advokatfirmaet Energi & Miljø, behandles efter Advokatsamfundets regler for klientkonti – klientkontovedtægten. Klientmidlerne indsættes og forrentes efter gældende regler hos vores bankforbindelse.

Advokat-hotline

Til faste og længerevarende klientforhold tilbyder Advokatfirmaet Energi & Miljø en advokat-hotline. Ordningen indebærer, at vi stiller os til rådighed for besvarelse af afgrænsede spørgsmål af juridisk og sagsbehandlingsmæssig karakter indenfor områderne:

 • Kommunal selskabsdrift, selskabsdannelse og omstrukturering
 • Affaldsbehandling, vand-, spildevand-, el- og varmeforsyning
 • Ekspropriation, planlovgivning og byggelovgivning
 • Udbud og OPP
 • Køb og salg af virksomheder inden for energi- og miljøsektoren

Udover disse områder kan der indgås individuelle aftaler om andre områder.

Hotline-ordningen tager udgangspunkt i følgende retningslinjer:
 • Ordningen omfatter telefoniske besvarelser samt korte besvarelser pr. mail.
 • Hvis vi vurderer, at der er tale om spørgsmål, der ikke kan klares pr. mail eller telefon, går vi ikke videre hermed uden aftale med klienten. Det står klienten frit for, om klienten vælger at anvende en anden advokat ved fortsættelse af sagen, selvom vi naturligvis gerne bistår.
 • Ordningen er frivillig for klienten forstået på den måde, at klienten ikke er forpligtet til at gøre brug af ordningen, ligesom ordningen kan opsiges fra dag til dag af klienten. Hotline-ordningen er derfor ensidig forpligtende for Advokatfirmaet Energi & Miljø.
Kontakt os

Kontakt os og hør nærmere om vores advokat-hotline.

Referencer og samarbejdspartnere

 • Advokatsamfundet
 • Danske Advokater
 • Danske Miljøadvokater
 • Forening for Kommunal- og Forvaltningsret
 • Danske Advokaters fagudvalg for energi- og forsyningsret
 • Danske Advokaters Faggruppe for Miljø
 • Udbudsportalen
 • Aarhus Teater
 • Dansk Flygtningehjælp
advokat-samfundet-jpeg
CO2 neutralt website
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.