Post i regneark kunne ved fejl ikke udfyldes – klagers påstand ikke taget til følge

Sagen angik et offentligt udbud afholdt af Statens Serum Institut. Udbuddet blev afholdt efter udbudsloven og vedrørte en fagentreprise ved et byggeri.

Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet på grundlag af underkriteriet pris og et kvalitativt underkriterie.

Persolit Entreprenørfirma A/S (herefter Persolit) bød på opgaven men fik den ikke tildelt. Persolit indgav herefter klage til Klagenævnet for Udbud. Klagen gik blandt andet ud på, at tildelingsbeslutningen var i strid med udbudsreglerne. Persolit henviste i den forbindelse til, at Statens Serum Institut havde været uberettiget til at prissætte Persolits manglende udfyldelse af en bestemt post i tilbudslisten. Tilbudslisten der blev refereret til, bestod af et regneark, og den post, der manglede, var låst og kunne derfor ikke udfyldes. Persolit havde derfor medtaget udgiften til denne post under en anden post i tilbudslisten.

Klagenævnet tog ikke påstanden til følge. Klagenævnet henviste i den forbindelse til, at det at posten ikke kunne udfyldes, skyldtes en fejl hos den ordregivende myndighed. Persolit havde, da selskabet afgav sit tilbud, gjort opmærksom herpå, men ikke i den forbindelse angivet, at beløbet fra posten derfor var indeholdt i andre poster. Hertil kom, at ordregiveren havde prissat den manglende post ens i Persolits tilbud og det valgte tilbud. Ligebehandlingsprincippet var derfor ikke tilsidesat.

Ud over ovennævnte klagepunkt gjorde Persolit også gældende, at det valgte tilbud var ukonditionsmæssigt, fordi den valgte tilbudsgiver ikke havde udfyldt en anden post i tilbudslisten. Klagenævnet tog heller ikke denne påstand til følge under henvisning til, at der ikke var tale om et mindstekrav, hvorfor posten godt kunne prisfastsættes.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25 oktober 2019, Persolit Entreprenørfirma A/S mod Statens serum Institut, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.