Ny vejledning om planlægning for omdannelseslandsbyer

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en vejledning om de regler om planlægning for omdannelseslandsbyer, der blev indført ved planlovsmoderniseringen i 2017.

Som noget nyt har kommunerne i 2017 fået mulighed for at udpege to omdannelseslandsbyer i kommuneplanen hvert fjerde år, hvor der gives mulighed for en ny og udvidet afgrænsning af landsbyer i landzone.

Udpegningen af en landsby som omdannelseslandsby har først og fremmest betydning for kommunens landzoneadministration efter planlovens § 35, stk. 1. Dette kan alt efter indholdet af kommuneplanretningslinjerne eksempelvis betyde, at der skal gives tilladelse til nyetablering af boliger og mindre erhvervsvirksomheder.

Vejledningen giver en generel introduktion til reglerne om kommunens planlægning i det åbne land.

Endvidere indeholder vejledningen et afsnit om strategisk planlægning forud for udpegningen af en omdannelseslandsby og et særskilt afsnit om selve udpegningen.

Vejledningen indeholder også et inspirationsafsnit med en række eksempler på, hvordan det nye planlægningsredskab kan anvendes i praksis. Et af eksemplerne viser således, hvordan ny bebyggelse i en omdannelseslandsby vil kunne placeres længere væk fra en trafikeret hovedvej, end landzonereglerne ellers giver mulighed for.

Endelig indeholder vejledningen en beskrivelse af de hensyn i anden lovgivning som f.eks. naturbeskyttelsesloven, der fortsat gør sig gældende i relation til omdannelseslandsbyer.

Vejledningen kan læses her.

 

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.