Indsigelser til tilbud var ikke udbudsretlige prolemstillinger, men kontraktretlige

Klagenævnet for Udbud har ved kendelse af 10. januar 2020 truffet afgørelse i sagen, jf. j.nr. 18/07706.

Sagen vedrørte et udbud efter forsyningsdirektivet af anlægsarbejder på en jernbanestrækning.

En tilbudsgiver klagede over, at det valgte tilbud var ukonditionsmæssigt. Klager gjorde bl.a. gældende, at tilbudsgiver havde givet forkerte oplysninger om en maskine, som tilbudsgiver ville anvende, at et krav om tryktest og miljøkrav ikke var gennemført, at tilbudsgiver ikke rådede over det nødvendige materiel og underentreprenører, mv.

Klageren anførte, at ordregiveren ikke i tilstrækkelig grad havde kontrolleret oplysningerne.

Klagenævnet fandt, at en ordregiver som udgangspunkt ikke har pligt til at kontrollere en tilbudsgivers oplysninger, medmindre der konkret er anledning til at formode, at oplysningerne er ukorrekte.

Dertil kommer, at tilbudsgiver alene skal beskrive det materiale som skal anvendes. Det er først under kontraktindgåelsen, at ordregiver skal sikre sig, at materialet lever op til kravene.

Endelig er oplysninger, som tilgår ordregiver efter kontraktindgåelse, som hovedregel ikke omfattet af de udbudsretlige regler, men af de kontraktretlige.

Klagenævnets afgørelse af 10. januar 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.