Energiklagenævnet stadfæster 7 afgørelser om tilslutningspligt

Energiklagenævnet har stadfæstet 7 afgørelser truffet af Horsens Kommune om pålæg om tilslutningspligt. Sagerne har sagsnumrene: 19/00801; 19/00447; 19/00393; 19/395; 19/00030; 18/03718 og 18/00399. Sagerne drejer sig om, hvorvidt Horsens Kommunes afgørelser er i overensstemmelse med reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen. Der er tale om følgende 7 afgørelser:

Projekt i Hatting, Lund og Gedved

3 af sagerne drejer sig om et fjernvarmeprojekt i Hatting, Lund og Gedved. Projektforslaget blev godkendt af Horsens Kommune den 26. november 2018. Kommunen traf den 18. december 2018 de 3 påklagede afgørelser om tilslutningspligt for klagernes ejendomme i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens §§ 2, 12 og 16.

Horsens Kommune fastslog i 2 af sagerne, at der ikke var grundlag for en fritagelse eller dispensation i henhold til §§ 15 og 17 i tilslutningsbekendtgørelsen. Kommunen lagde i den ene sag vægt på, at ejendommen opvarmes med naturgas og har fast brændsel som supplerende varmekilde, samt at der ikke foreligger særlige forhold, der kan begrunde en dispensation efter § 17. Horsens Kommune lagde i den anden sag vægt på, at ejendommen opvarmes med naturgas, og at klager ikke har installeret en kapacitet af vedvarende energi, som giver mulighed for fritagelse efter § 15, og at der ikke foreligger særlige omstændigheder, der giver mulighed for en dispensation efter § 17.

Horsens Kommune fastslog i den 3. sag, at der ikke var mulighed for en fritagelse efter § 15. Kommunen lagde vægt på, at klagers ejendom opvarmes med naturgas og som supplerende varmekilde har ovne til fast brændsel, samt at klager ikke har installeret en kapacitet af vedvarende energi, der giver mulighed for fritagelse efter § 15.

Energiklagenævnet stadfæstede de 3 afgørelser.

Nævnets afgørelser kan læses her:

Energiklagenævnets afgørelse af 21. april 2020 kan læses her.

Energiklagenævnets afgørelse af 27. marts 2020 kan læses her.

Energiklagenævnets afgørelse af 21. april 2020 kan læses her.

Projekt i Egebjerg og Sydbyen

2 af sagerne drejer sig om et fjernvarmeprojekt i Egebjerg og Sydbyen. Projektforslaget blev godkendt af Horsens Kommune den 23. april 2018. Kommunen traf den 24. maj 2018 og den 21. januar 2019 de 2 påklagede afgørelser om tilslutningspligt for klagernes ejendomme i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens §§ 2, 12 og 16.

I den ene sag fandt Horsens Kommune, at der ikke var grundlag for en fritagelse eller dispensation efter §§ 15 eller 17. Kommunen lagde ved afgørelsen vægt på, at klagers ejendom er opvarmet med naturgas og som supplerende varmekilde har ovne til fast brændsel, og at der ikke foreligger særlige forhold, der kan begrunde en fritagelse eller dispensation.

Energiklagenævnet stadfæstede afgørelsen.

Energiklagenævnets afgørelse af 31. marts 2020 kan læses her.

I den anden sag fandt Horsens Kommune, at der ikke var grundlag for en fritagelse efter § 15. Kommunen lagde vægt på, at klagers ejendom er opvarmet med naturgas, samt at tilslutningspligten først indtræder 9 år efter pålægget om tilslutningspligt, og at tilslutningspligten indtræder inden udløbet af den 9-årige periode, såfremt naturgasfyret udskiftes.

Horsens Kommune fandt også, at der var grundlag for at klager fik dispensation fra tilslutningspligten efter § 17, stk. 2, i tilslutningsbekendtgørelsen, fordi klager var folkepensionist på tilslutningstidspunktet, idet klager havde bopæl på ejendommen og var ejer af ejendommen og idet den pågældende ejendom er en enfamiliesejendom.

Klager ønskede dog at opnå en fritagelse fra tilslutningspligten på ejendommen i henhold til § 15, stk. 1, nr. 2. Klager anførte til støtte for klagen, at den pågældende ejendom er opvarmet med naturgas, hvilket ifølge klager stadig er godkendt som energivenlig.  Klager bemærkede endvidere, at den nye varmeforsyningslov gældende fra 1. januar 2019 fritog alle varmeforbrugere for tvang i forhold til valg af varmekilde i ejendommen.

Horsens Kommune bemærkede, at dispensationen efter § 17, stk. 2, friholder klager for konsekvenserne af en tilslutningspligt, i den tid klager bor i den pågældende ejendom.

Energiklagenævnet stadfæstede afgørelsen.

Energiklagenævnets afgørelse af 24. april 2020 kan læses her.

Projekt i Stensballe 

1 af sagerne drejer sig om et fjernvarmeprojekt i Stensballe. Projektforslaget blev godkendt af Horsens Kommune den 22. august 2017. Kommunen traf den 30. november 2017 den påklagede afgørelse om tilslutningspligt for klagers ejendom i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens §§ 2, 12 og 16. Kommunen meddelte samtidig klager dispensation fra tilslutningspligten i medfør af § 17, stk. 2, i tilslutningsbekendtgørelsen.

Klager ønskede at opnå fritagelse for tilslutningspligt til ejendommen efter tilslutningsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 2. Klager anførte til støtte for sin klage bl.a. at ejendommen er forberedt til jordvarme med 100% kapacitet til opvarmningen, at bygningen er isoleret som et lavenergihus på opførelsestidspunktet med ca. 50% mere isolering end krævet, og at det ifølge klager er spild af ressourcer og muligheder for klagers efterkommere, at man ikke udnytter den gratis energi, der er mulighed for ved jordvarmen, og hvor varmepumperne tillige er blevet mere effektive.

Energiklagenævnet fastslog ved afgørelsen, at fritagelse fra tilslutningspligten alene gælder ejendomme, der på tidspunktet for kommunens afgørelse er indrettet med et vedvarende energianlæg, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 2.

Nævnet fandt, at klagers ejendom ikke var indrettet med et vedvarende energianlæg på tidspunktet for kommunens afgørelse, og at ejendommen derfor ikke kan fritages fra tilslutningspligten.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at klagers ejendom forsynes med naturgas samt ovn til fast brændsel. Nævnet fastslog, at det forhold at klagers ejendom tidligere har været forsynet af et jordvarmeanlæg, og at der stadig er nedgravet ledninger til et sådant anlæg, ikke kan føre til et andet resultat.

Energiklagenævnets afgørelse af 16. april 2020 kan læses her.

Projekt for Priorslykkevej, Trappevejen m.fl.

1 af sagerne drejer sig om et fjernvarmeprojekt for Priorslykkevej, Trappevejen m.fl. Projektforslaget blev godkendt af Horsens Kommune den 22. november 2016. Kommunen traf den 30. november 2017 den påklagede afgørelse om tilslutningspligt for klagers ejendom i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens §§ 2, 12 og 16. Kommunen fandt, at der ikke var grundlag for en fritagelse eller dispensation i henhold til §§ 15 og 17 i tilslutningsbekendtgørelsen.

Klager ønskede at opnå dispensation fra tilslutningspligten til ejendommen efter tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1.

Klager anførte til støtte for sin klage, at klager i 2015 ringede til kommunen, fordi klagers gasfyr var brændt af. Kommunen oplyste ifølge klager, at klager frit kunne vælge forsyningsform, idet fjernvarmeudrulningen var udsat. I april 2015 installerede klager et nyt gasfyr til kr. 35.000. Et år efter fik klager at vide, at han skulle tilsluttes fjernvarmen alligevel. Klager ønskede at opnå dispensation på 10 år, ud over de 9 år.

Horsens Kommune lagde ved afgørelsen vægt på, at klagers ejendom forsynes med naturgas, og at der ikke er installeret et vedvarende energianlæg til opvarmning af ejendommen.

Nævnet bemærkede, at det fremgår af den påklagede afgørelse, at tilslutningspligten først indtræder ved gasfyrets 15. leveår, såfremt ejeren har købt et naturgasfyr i perioden 1. januar 2011 – 1. december 2015, og såfremt ejeren kan dokumentere fyrets alder. Nævnet fandt, at idet klager købte naturgasfyret i foråret 2015, er klager omfattet af denne udsættelse af tilslutningspligtens ikrafttræden, såfremt klager kan dokumentere fyrets alder.

Energiklagenævnet stadfæstede kommunens afgørelse.

Energiklagenævnets afgørelse af 31. marts 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.