Varmeværks deltagelse i andelsselskab udløser ikke selskabsskat

Skatterådet har i et bindende svar tilkendegivet, at et varmeværk ikke bliver beskattet af varmeaktiviteterne, hvis værket stifter et andelsselskab, der ejes i fællesskab med et andet andelsselskab (vandværk).

Det er oplyst, at det nystiftede anpartsselskab skal beskæftige sig med administration og teknisk assistance for de to ejere, varmeværket og vandværket. Af varmeværkets vedtægter fremgår det, at selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg, samt gennem disse at drive fjernvarmeforsyning i det pågældende forsyningsområde.

Skatterådet udtalte generelt, at fjernvarmeværker under følgende betingelser er undtaget fra skattepligt i medfør af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4:

  • Adgangen til leverance fra værket skal stå åben for alle inden for forsyningsområdet,
  • værkets indtægter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, skal ifølge vedtægterne udelukkende kunne anvendes til værkets formål og
  • aktiviteter, der måtte falde uden for formålet, skal udøves i et skattepligtigt datterselskab.

Endvidere udtalte rådet, at det fremgår af bemærkningerne til selskabsskatteloven, at varmeværker skal kunne udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber, uden at værkerne mister den eksisterende skattefrihed for deres kerneaktivitet (produktion og distribution af varme). Ifølge gældende praksis kræves det endvidere, at varmeproduktionen i en vis grad opretholdes i varmeværket.

Overførslen af personale, driftsmidler og inventar til et nystiftet datterselskab fandt Skatterådet på denne baggrund ikke ville påvirke skattefritagelsen for varmeværket. Ved vurderingen lagde Skatterådet vægt på, at varmeværket fortsat vil udøve sin kerneaktivitet inden for produktion af varme – og at det fremgår direkte af lovbemærkningerne, at varmeværker skal have mulighed for at etablere fælles administrations- og driftsfællesskaber eller sælge drifts- og administrationsopgaver til andre værker uden at miste skattefriheden.

Skatterådet fandt derfor også i det konkrete tilfælde, at varmeværket kunne deltage som ejer af det nystiftede andelsselskab uden at blive beskattet af varmeaktiviteten.

Skatterådets bindende svar af 10. juli 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.