Var et rørlagt forløb omfattet af vandløbsloven?

Sagen omhandlede et rørlagt forløb mellem to ejendomme parallelt med en private vej. Over det rørlagte forløb lå en grøft, og vandet i det rørlagte forløb fortsætter via en brønd. Målinger i den pågældende brønd viste, at der var behov for vedligeholdelse af det rørlagte forløb. Herefter var spørgsmålet, hvilket regelsæt det rørlagte vandløb var omfattet af.

Kommunen traf afgørelse i sagen den 4. november 2016 om, at det rørlagt forløb ikke var omfattet af vandløbsloven.

Miljø- og Fødevareklagenævnet traf herefter afgørelse den 17. april 2018 og ophævede kommunens afgørelse og præciserede, at det rørlagte forløb således fortsat var at betragte som et vandløb omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Miljø- og Fødevareklagenævnet begrundede bl.a. afgørelsen med, at kommunen havde lagt til grund for deres afgørelse, at det rørlagte forløb startede i brønden. En autoriseret kloakmester havde ved spuling dokumenteret, at det rørlagte forløb ikke startede i brønden som forudsat af kommunen. Oplysningen var fremkommet, efter kommunen havde truffet den påklagede afgørelse.

Kommunen havde desuden lagt til grund for afgørelsen, at det rørlagte forløb kun modtog tag- og spildevand fra den ene ejendom, samt uvedkommende vand fra indsivning af grundvand/overfladevand. Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt imidlertid, at et drænrør, som ligger under en grøft langs et markareal, der skråner ned mod grøften, også kan fungere som et almindeligt markdræn med afledning af overfladevand/nedsivet vand fra markarealet. Nævnet fandt således ikke, at det rørlagte forløb kun modtager tag- og spildevand fra den ene ejendom og at anden type vand er uvedkommende for drænets funktion.

Endelig havde kommunen lagt definitionen af et spildevandsanlæg til grund for deres afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt dog, at et spildevandsanlæg omfattet af definitionen skal være optaget i kommunens spildevandsplan. Kommunen havde imidlertid oplyst, at det rørlagte forløb ikke var optaget i kommunens gældende spildevandsplan/tillæg til spildevandsplan.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 17. april 2018 (NMK-43-00694) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.