Vandområdeplan 2015-2021 ikke tilsidesat

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i en sag, som omhandlede, hvorvidt tilvejebringelsen af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn var behæftet med så væsentlige mangler, at vandområdeplanen var ugyldig. Miljø- og Fødevareklagenævnet gav ikke klageren medhold i, at den foretagne høring og efterfølgende vedtagelse af vandområdeplanen skulle tilsidesættes. Der er samme dato truffet lignende afgørelser for vandområdeplanerne for de øvrige vandområder i Danmark.

I relation til vedtagelsen af vandområdeplanen modtog Miljø- og Fødevareklagenævnet fire klager, hvoraf alene én blev behandlet. Den manglende behandling af to af klagerne skyldtes, at klagerne ikke var klageberettiget, jf. vandplanlægningslovens § 37, stk. 1, nr. 1. Ved vurderingen af, om en klager er klageberettiget, indgår, om klageren har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, og om den interesse, som klageren vil varetage, er relevant i forhold til den pågældende lovs formål (værnet interesse). Dette var ikke tilfældet for de to klagere.

Den manglende behandling af den tredje klage skyldtes, at klageren, en organisation, ikke var klageberettiget i medfør af vandplanlægningslovens § 37, stk. 1, nr. 4 og 5. I medfør heraf er det kun landsdækkende foreninger og organisationer, der har til hovedformål at beskytte natur og miljø eller efter deres formål at varetage væsentlige rekreative interesser, der er klageberettigede. Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderede, at det ikke var tilfældet for denne organisation.

I den klage, som nævnet behandlede, var det anført, at indstillingen fra kommunen i samarbejde med vandrådet vedrørende indsatsprogrammet ikke var fremlagt i forbindelse med det forslag til vandområdeplanen, der var i høring. Denne klager var klageberettiget, jf. vandplanlægningslovens § 37, stk. 1, nr. 1, da nævnet fandt, at klageren havde den nødvendige individuelle interesse i det konkrete høringsmateriale, da det vedrørte indsatsen for klagerens ejendom. Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt, at nævnet havde den nødvendige kompetence til at behandle sagen, jf. § 36 i lov om vandplanlægning, da klagen angik planens tilvejebringelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt dog ikke grundlag for at tilsidesætte den foretagne høring og efterfølgende vedtagelse af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Det fremgår netop af lov om vandplanlægning § 27, stk. 5, at ministeren senest 1 år før hver planperiode skal offentliggøre udkast til vandområdeplaner for planperioden. Efter loven og dennes forarbejder er der således ikke krav om, at andet materiale end udkast til vandområdeplanen sendes i offentlig høring. Klageren kunne således ikke få medhold i, at indstillingen fra kommunen i samarbejde med vandrådet vedrørende indsatsprogrammet skulle være fremlagt i forbindelse med forslaget til vandområdeplanen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 21. marts 2018 (NMK-400-00408) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.