Ulovligt at inddrage udbudspligtig aftale under rammeaftale

Sagen angik et udbud efter udbudslovens afsnit II af en rammeaftale med flere leverandører om elevatorservice m.m. En tilbudsgiver klagede til Klagenævnet for Udbud om, at ordregiveren havde overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, samt at ordregiveren ulovligt havde inddraget en udbudspligtig aftale i rammeaftalen. Klagenævnet annullerede herefter tildelingsbeslutningen.

Udbuddet vedrørende elevatorservice m.m. omfattede vedligeholdelses‐ og reparationsarbejder, modernisering, opstartsydelser, lovligpligtige eftersyn og alarmovervågning. Træk på rammeaftalen skulle ske efter en kaskademodel. Kaskademodellen indebærer, at leverandørerne rangordnes på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede leverandør tilbydes først den konkrete kontrakt, og kun hvis denne ikke kan levere, kan man gå videre til den næste leverandør i rækken. Tilbuddene i udbuddet skulle – bortset fra reservedele ved lovpligtige eftersyn – ikke oplyse priser på reservedele.

Efter tildelingsbeslutningen klagede en tilbudsgiver, der var blevet placeret som sidste leverandør under alle delaftalerne, til klagenævnet.

Tilbudsgiveren nedlagde påstand om, at ordregiveren havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved at have anvendt en evalueringsmetode, der ikke er egnet til at identificere de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Grunden hertil var, at den beregnede ”scenariepris”, som udgjorde grundlaget for evalueringen, ikke var repræsentativ for de forventede alarmudkald og for det forventede indkøb af reservedele, idet reservedelene ikke var omfattet af udbuddet. Klageren nedlagde endvidere påstand om, indkøbet af reservedele var uden virkning, og at tildelingsbeslutningen skulle annulleres.

Klagenævnet fandt indledningsvis, at udbudsbetingelserne indeholdte klare og præcise oplysninger om det forventede indkøb af alarmudkald og evalueringsmodellen med en scenariepris, der var fastsat klart og utvetydigt i udbudsbetingelserne. Ordregiveren havde ikke inddraget usaglige hensyn og havde således foretaget et sagligt skøn over det fremtidige indkøb af alarmudkald, hvorfor den første del af den første påstand ikke blev taget til følge.

Klagenævnet fandt herefter – i henhold til den anden del af første påstand, at henset til uklarheden vedrørende aftalen om levering af reservedele samt den forventede værdi af reservedelene, var aftalen om reservedelene udbudspligtig. Klagenævnet fandt herefter, at aftalen om reservedelene var uden virkning samt at tildelingsbeslutningen skulle annulleres, idet aftalen om reservedelene var udbudspligtig, og idet reservedelene blev inddraget under rammeaftalen, hvilket medførte, at tilbudsgivernes prissætning – og dermed resultatet af udbuddet – blevet påvirket.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 15. februar 2019, KONE A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.