Ulovlig delegation at lade privat forening opkræve gebyr efter vejloven

Odsherred Kommune handlede i strid med vejloven, da den lod en privat forening stå for opkrævningen af afgifter hos de erhvervsdrivende for brug af arealet på kommunens gågade, fastslår Ankestyrelsen i en ny udtalelse.

Problemet var ikke afgiften som sådan. Den havde kommunen nemlig hjemmel til at opkræve i vejlovens § 80, stk. 2, som fastslår, at vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i et forretningsmæssigt øjemed.

Problemet var derimod, at overladelsen af myndighedsopgaver til private efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger kræver en udtrykkelig og klar lovhjemmel.

Det udelukker ikke, at private gerne må udføre såkaldt myndighedsforberedende arbejde, så længe det netop ikke har karakter af myndighedsopgaver. Det kan f.eks. være udførelse af målinger og prøveudtagninger, hvis det sker efter nøje instruks fra den uddelegerende myndighed.

I det konkrete tilfælde var problemet imidlertid, at foreningen havde fået til opgave konkret at beregne og opkræve afgiften fra de enkelte forretningsdrivende, hvilket efter Ankestyrelsens opfattelse netop måtte anses for at være en myndighedsopgave.

Da der i vejloven ikke var en klar og udtrykkelig hjemmel til at overlade private at varetage opkrævningen af betaling for brug af vejarealet, var opkrævningen ifølge Ankestyrelsen derfor ulovlig.

Ankestyrelsens udtalelse af 22. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.