Ulovlig fastholdelse af tildelingsbeslutning efter kendskab til mangler ved tilbud

Klagenævnet for Udbud annullerede en ordregivers tildelingsbeslutning, idet nævnet fandt, at det i udbuddet valgte tilbud var ukonditionsmæssigt og at ordregiveren havde overtrådt ligebehandlingsprincippet.

Sagen angik et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet af en rammeaftale om levering og vedligeholdelse af alarmanlæg og systemer til videoovervågning samt visse vagttjenester. Tildelingskriteriet var det mest økonomisk fordelagtige tilbud, og det var i udbudsbetingelserne angivet, at tilbuddene skulle beskrive tilbudsgiverens situation på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, og at vagttjeneste skulle ske i fuld overensstemmelse med lov.

Af relevant lov på området var bl.a. § 2 i lov om vagtvirksomhed, hvorefter den, der udøver vagtvirksomhed eller indgår aftale herom, skal have autorisation hertil – dvs. tilladelse fra politiet. Det er således ikke tilstrækkeligt, at den pågældende virksomhed alene har en underleverandør med autorisation.

I forlængelse af udbuddet indkom der tilbud fra tre tilbudsgivere. Ordregiveren indgik kontrakt med én af tilbudsgiverne, af hvis tilbud det fremgik, at tilbudsgiveren havde to underleverandører til at udføre vagttjenesten. En forbigået tilbudsgiver klagede herefter til ordregiveren og anførte, at det valgte tilbud var ukonditionsmæssigt, idet den valgte tilbudsgiver ikke havde autorisation til at udføre vagttjeneste – som krævet i medfør af § 2 i lov om vagtvirksomhed. Ordregiveren fastholdte imidlertid sin beslutning, men opfordrede dog den valgte tilbudsgiver til at søge autorisation.

Den forbigåede tilbudsgiver klagede herefter til Klagenævnet for Udbud og nedlagde påstand om, at ordregiveren havde overtrådt ligebehandlingsprincippet ved at beslutte at indgå kontrakt med tilbudsgiveren, som ikke havde autorisation, og ved at fastholde tildelingsbeslutningen efter klagerens henvendelse til ordregiveren. Klageren nedlagde herefter endvidere påstand om, at tildelingsbeslutningen skulle annulleres.

Klagenævnet fandt, at det valgte tilbud var ukonditionsmæssigt, idet tilbudsgiveren manglede autorisation. Dette medførte imidlertid ikke – ifølge nævnet – at ordregiveren havde overtrådt ligebehandlingsprincippet i udbudsloven, idet udbudsbetingelserne ikke indeholdt krav om dokumentation for den lovpligtige autorisation, og idet ordregiveren således ikke havde anledning til nærmere at undersøge, om den valgte tilbudsgiver faktisk havde autorisationen.

Nævnet fandt dog, at idet ordregiveren af klager var blevet bekendt med, at den valgte tilbudsgiver ikke havde autorisation, hvilket efter loven var et krav, havde ordregiveren overtrådt ligebehandlingsprincippet ved – efter oplysningen – at fastholde tildelingsbeslutningen. Tilbuddet var derfor ukonditionsmæssigt, og tildelingsbeslutningen blev annulleret.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. januar 2019, G4S Security Services A/S mod Post Danmark A/S, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.