Uklarhed vedrørende pointtildeling var ikke i strid med gennemsigtighedsprincippet

Det pointtal, som udbyderen havde givet klagerens tilbud for et kvalitativt underkriterium, var ikke forkert eller i strid med gennemsigtighedsprincippet, og det valgte tilbud var ikke ukonditionsmæssigt. Klagen blev således ikke taget til følge, og Klagenævnet for Udbud havde i øvrigt tidligere truffet afgørelse om ikke at tillægge klagen opsættende virkning, da betingelsen om fumus ikke var opfyldt.

Udbyderen, Proffessionshøjskolen Absalon, havde i udbudsbetingelserne vedrørende udbud om byggeri i totalentreprise angivet, at de indkomne tilbud ville få point for de kvalitative underkriterier efter en skala fra 0 til 10. For nogle af pointtallene var det endvidere angivet, hvornår de ville blive anvendt, herunder at 5 point ville gives til tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet, og at 7 point ville gives til tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet.

Udbyderen indgik kontrakt med én af tilbudsgiverne, hvorefter en anden tilbudsgiver klagede til Klagenævnet for Udbud.

Klageren nedlagde bl.a. påstand om, at udbyderen havde overtrådt udbudsreglerne ved at give klagerens tilbud 6 point for et underkriterie, selvom udbyderen i et bedømmelsesnotat havde angivet, at tilbuddet blev vurderet til at opfylde underkriteriet godt. Det bemærkes hertil, at udbyderen ikke havde angivet, hvornår pointtallet 6, skulle anvendes. Klageren gjorde gældende, at denne pointtildeling var i strid med gennemsigtighedsprincippet, da der var uoverensstemmelse mellem pointtildelingen og udbyderens begrundelse. Herudover gjorde klageren gældende, at udbyderen havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet, da det valgte tilbuds opfyldelse af underkriteriet havde fået 6 point, men – modsat klageren – havde fået vurderingen ”tilfredsstillende” i stedet for ”godt”.

Klagenævnet tog ikke påstanden til følge, men vurderede, at forholdet vedrørende pointtildelingen og beskrivelsen for, hvornår pointene skulle anvendes, medførte en vis uklarhed, men at der ikke var tale om en uklarhed, der medførte, at gennemsigtighedsprincippet var overtrådt. Der var ej heller grundlag for at fastslå, at udbyderen ved vurderingen af de indkomne tilbud havde overskredet grænserne for udøvelse af skønnet i forbindelse med valget.

Klageren nedlagde endvidere påstand om, at det valgte tilbud ikke levede op til udbuddets krav om ikke at bygge over en spildevandsledning. Klagenævnet vurderede dog, at den valgte tilbudsgivers løsning ikke var i strid med dette krav. Klagen blev således ikke taget til følge.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 15. august 2018, 5E Byg A/S mod Professionshøjskolen Absalon, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.