Udsigt til ny regulering af nedrivningsprojekter

Miljøstyrelsen har i perioden marts – maj 2017 gennemført et projekt med henblik på at vurdere, hvordan affaldshåndteringen i forbindelse med nedrivninger kan forbedres.

Selektiv nedrivning er et princip for nedrivning, som indebærer, at materialer udtages og kildesorteres i materialefraktioner af fornøden renhed i forbindelse med nedrivningsarbejdet med henblik på at muliggøre en høj grad af genanvendelse i overensstemmelse med affaldshierarkiet i bekendtgørelse om affald.

Projektet fokuserede på, hvordan selektiv nedrivning kan bidrage til, at byggeaffald kan genanvendes og bortskaffes på den mest hensigtsmæssige måde.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med bygge- og anlægsbranchen.

På baggrund af projektet er der fremkommet en række konkrete forslag til ændret regulering, herunder:

  • Fastlæggelse af bedre retningslinjer for selektiv nedrivning. Det foreslås, at der udarbejdes en ny bekendtgørelse om byggeaffald med præcisering af begrebet og konkrete krav til kildesortering i forbindelse med nedrivning.
  • Bygherre forpligtes til at udarbejde en miljø- og ressourceplan samt tilknytte en miljø- og ressourcekoordinator i stil med den gældende regulering af arbejdsmiljø. Koordinatoren skal sikre varetagelse af bygherres opgaver i forbindelse med koordinering og opfølgning på forhold vedrørende miljø- og ressourcer i forbindelse med nedrivning, herunder ved udarbejdelse af en miljø- og ressourceplan.
  • Forslag til godkendelsesprocedure af virksomheder, der udøver nedrivningsarbejder. Herunder stilles der krav til, at der etableres interne procedurer i de godkendte virksomheder til sikring af, at virksomheden efterkommer de nye nedrivningsregler.

Miljøstyrelsens rapport af 30. oktober 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.