Udbyders tildelingsbeslutning annulleret

Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse i sagen Aarsleff Rail A/S mod Viborg Kommune. Klagenævnet konstaterede, at udbyderen, Viborg Kommune, havde begået forskellige overtrædelser, herunder overtrådt udbudslovens § 171, stk. 4 samt de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, hvorfor klagenævnet traf afgørelse om, at tildelingsbeslutningen skulle annulleres.

I sagen var der tale om et begrænset udbud efter udbudslovens afsnit II vedrørende offentlige indkøb over tærskelværdien. Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet på grundlag af et underkriterium; pris, der vægtede 50 %, og herudover nogle kvalitative underkriterier.

Efter flere indkomne udbud valgte udbyderen at indgå kontrakt med én af tilbudsgiverne. En anden af tilbudsgiverne klagede derefter til Klagenævnet for Udbud. Klageren nedlagde 8 påstande, hvoraf påstand 1, 2, 3 og 4 blev taget til følge, og udbuddet blev herefter annulleret.

Klagenævnet gav klageren medhold i, at udbyderen havde overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved at tage det valgte tilbud i betragtning, selvom tilbuddet indeholdte fravigelser i forhold til udbudsvilkårene, idet ikke alle poster om enhedspriser var udfyldt og at tilbuddet indeholdte en afvigelse fra et mindstekrav.

Klagenævnet gav endvidere klageren medhold i, at udbyderen havde overtrådt § 2, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud samt udbudslovens § 171, stk. 4 som følge af manglende- og forkerte oplysninger om standstill‐periodens begyndelse samt ufyldestgørende begrundelse for tildelingsbeslutningen.

Slutteligt gav klagenævnet klageren medhold i, at tildelingsbeslutningen skulle annulleres, da udbyderen ikke havde godtgjort, at såfremt den valgte tilbudsgiver havde foretaget en behørig prissætning, ville udbuddet ikke have fået et andet udfald.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 20. august 2018, Aarsleff Rail A/S mod Viborg Kommune, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.