Udbyder frifundet for erstatningskrav

Udbyderen havde handlet erstatningspådragende, men da det erstatningsretlige krav om årsagsforbindelse ikke var opfyldt, blev udbyderen frifundet for at betale erstatning til klageren.

Den 23. februar 2018 traf Klagenævnet for Udbud afgørelse om, at en udbyder – Rejsekort A/S – havde overtrådt udbudsreglerne ved at tildele den valgte tilbudsgiver kontrakten, idet udbyderen havde afveget fra vilkårene for fordelingen af point uden at motivere dette og uden at oplyse tilbudsgiverne om det. Klagenævnet annullerede herefter udbyderens tildelingsbeslutning.

Denne kendelse – af 5. september 2018 – er en fortsættelse af førnævnte kendelse og angår et erstatningskrav fra klageren.

Klagen var indgivet af en tilbudsgiver, Sigmax Law Enforcement B.V., som ikke havde fået kontrakten. Klageren påstod, at udbyderen var forpligtet til at betale et beløb til dækning af klagerens tab ved ikke at have fået kontrakten – det vil sige erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Subsidiært påstod klageren, at udbyderen var forpligtet til at betale et beløb til dækning af klagerens forgæves udgift til udarbejdelse af tilbud – det vil sige erstatning i form af negativ kontraktsinteresse.

Udbyderen påstod frifindelse for erstatningsansvaret med henvisning til, at udbuddet ikke kunne danne grundlag for en lovlig tildeling, eftersom den pointmodel, der var oplyst i udbudsbetingelserne, ikke var egnet til at afspejle de kvalitetsmæssige forskelle mellem tilbuddene. Udbyderen havde ikke gjort dette gældende under den tidligere sag.

Klagenævnet fandt, at udbyderen havde handlet erstatningspådragende ved den overtrædelse, som klagenævnet konstaterede i kendelsen af 23. februar 2018. Klagenævnet fandt imidlertid endvidere, at udbuddet – som anført af udbyderen – ikke kunne danne grundlag for en lovlig tildeling. Af den grund var den erstatningsretlige betingelse om årsagsforbindelse ikke opfyldt, hvorfor udbyderen blev frifundet for at betale erstatning til klageren.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. september 2018, Sigmax Law Enforcement B.V. mod Rejsekort A/S, kan læses her.

Omtale af Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. februar 2018, Sigmax Lav Enforcement B.V mod Rejsekort A/S, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.