Totaløkonomisk benchmarkingmodel til de økonomiske rammer 2018-2019 i høring

Forsyningssekretariatet har sendt et oplæg til totaløkonomisk benchmarkingmodel i høring.

Den 1. marts 2016 trådte den reviderede vandsektorlov i kraft med tilhørende nye bekendtgørelser. Forud for, at vandsektorloven trådte i kraft, blev der indgået politiske forlig om en ny vandsektorlov den 29. april 2015. Bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber (bekendtgørelse nr. 1235 af 10. oktober 2016, også kaldet ØR‐bekendtgørelsen) er en af de tilhørende bekendtgørelser til vandsektorloven, der fastlægger reglerne for den økonomiske regulering af vandselskaberne. I bekendtgørelsen fremgår det, at der skal foretages en totaløkonomisk benchmarking af større vandselskaber med en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m3 samt de vandselskaber, der frivilligt måtte ønske at deltage i benchmarkingen.

At der skal foretages en totaløkonomisk benchmarking betyder generelt betragtet, at vandselskaberne bliver sammenlignet med andre lignende vandselskaber i vandsektoren. Her bliver de bl.a. sammenlignet på, hvor effektive de er; herunder ved en sammenligning af selskabernes drifts- og anlægsomkostninger, herunder også visse finansielle omkostninger.

Forsyningssekretariatet har revideret den del af benchmarkingmodellen, der vedrører driftsomkostningerne, hvorfor modellen nu er sendt til høring. Ændringen har til formål at opdatere costdrivere og underliggende forhold i henhold til driftsomkostningerne i benchmarkingmodellen. Dertil kommer, at der skal sikres en mere ensartet kontering af driftsomkostningerne på costdriverne.

Det bemærkes, at det i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber fremgår, at spildevandsforsyningsselskaber skal indberette oplysninger til brug for benchmarking i ulige år, og at vandforsyningsselskaber skal indberette oplysninger til brug for benchmarking i lige år. Det er således alene større spildevandsselskaber med en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m3 vand, der skal benchmarkes i år. Ud over dette individuelle effektiviseringskrav får disse selskaber stillet et generelt effektiviseringskrav. Mindre vandselskaber med en debiteret vandmængde på under 800.000 m3 får alene stillet et generelt effektiviseringskrav til drifts- og anlægningsomkostningerne.

Høringsfristen udløber den 30. juni 2017.

Forsyningssekretariatets oplæg af 20. juni 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.