Tilladelse til udledning af spildevand fra vaske- og påfyldningsplads ophævet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter §§ 19 og 28 i miljøbeskyttelsesloven vedrørende en landbrugsejendoms udledning af spildevand fra en vaske- og påfyldningsplads til en mindre sø på samme ejendom.

Nyborg Kommune meddelte den 11. april 2014 udledningstilladelse til grundejeren til bortledning af spildevand til søen. Tilladelsen blev meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Afgørelsen blev efterfølgende påklaget af Dansk Naturfredningsforening, der ikke fandt, at vilkårene i tilladelsen i tilstrækkeligt omfang ville beskytte recipienten mod forurening.

Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterede på baggrund af sagens oplysninger, at der ikke skete en afledning fra søen og videre til en (større) recipient, bortset fra ved enkeltstående lejligheder med ekstreme nedbørshændelser. Nævnet konstaterede også, at der ikke var etableret impermeabel bund i søen. Nævnet lagde på den baggrund til grund, at der skete en nedsivning af spildevandet fra vaske- og påfyldningspladsen til jorden via søen.

Nævnet fandt generelt, at der ved en vurdering af en ansøgning om tilladelse til udledning til en recipient, hvor der sker nedsivning – herunder ved vurderingen af, om der skal fastsættes vilkår i forbindelse med tilladelsen – skal ske en samlet vurdering af de stoffer, som nedsiver, og de stoffer, som forbliver i vandet, da disse forhold kemisk og fysisk er indbyrdes afhængige. Ved meddelelse af en tilladelse skal kommunen således både foretage en vurdering efter reglerne om udledning i miljøbeskyttelseslovens § 28 og efter reglerne om nedsivning i miljøbeskyttelseslovens § 19. Disse vurderinger skal foretages samtidigt og eventuelt i samme afgørelse.

Konkret fandt nævnet, at Nyborg Kommune ikke havde foretaget den nødvendige vurdering af nedsivningen, hvorfor tilladelsen led af en væsentlig mangel. Tilladelsen til grundejeren blev derfor ophævet og hjemvist. Nævnet angav samtidig, hvilke kriterier kommunen i særlig grad skal være opmærksom på ved kommunens fornyede behandling af afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 17. juli 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.