Tilladelse til afgivelse af tilbud på trods af manglende prækvalificering

Klagenævnet For Udbud har truffet afgørelse i en principiel sag mellem MT Højgaard og Züblin, hvorom EU-domstolen udtalte sig i sag C-396/14.

Sagen drejede sig om et udbud om et jernbaneanlæg med forudgående prækvalifikation i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivet 2004/17.

To virksomheder skulle indgå i et planlagt interessentskab. Interessentskabet var blevet prækvalificeret, men umiddelbart efter gik den ene deltager konkurs. Udbyderen tillod den ene virksomhed at indtræde som tilbudsgiver. Dette blev påklaget af en tilbudsgiver, som ikke fik kontrakten.

Problemstillingen blev forelagt EU-domstolen, som udtalte, at virksomhedens indtræden i interessentskabets stilling kunne tillades såfremt virksomheden i sig selv opfyldte betingelserne for prækvalifikation, og at der ikke dermed var sket en forringelse af de øvrige tilbudsgiveres konkurrencevilkår.

Klagenævnet vurderede derpå, at betingelserne for indtræden i interessentskabets stilling var til stede. Nævnet afviste i øvrigt flere andre klagepunkter, hvorfor klagen ikke blev taget til følge på noget punkt.

Klagenævnet traf imidlertid afgørelse om, at ingen part skulle bære sagsomkostningerne af hensyn til sagens beskaffenhed, herunder at problemstillingen ikke tidligere er behandlet.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 20. juni 2017, MT Højgaard A/S mod Züblin A/S, kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.