Tildelingsbeslutning kunne ikke tilsidesættes

Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse i en sag vedrørende udbud om udførelse af et anlægsprojekt i totalentreprise, hvor en forbigået tilbudsgiver havde klaget over ordregiverens tildelingsbeslutning, hvilken klage imidlertid ikke blev taget til følge.

Tildelingskriteriet i udbuddet var bedste forhold mellem pris og kvalitet. Den forbigåede tilbudsgiver nedlagde påstand om, at ordregiver havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, jf. udbudslovens § 2, ved at evaluere tilbuddene usagligt, ved at have foretaget forkert pointtildeling på flere punkter, ved ikke at medtage alle relevante oplysninger i udbudsbetingelserne og ved fejlagtigt at indgå aftale med den valgte tilbudsgiver – bl.a. under henvisning til, at tilbuddet var ukonditionsmæssigt.

Herudover nedlagde klager påstand om, at tildelingsbeslutningen skulle annulleres, og at klageren skulle tildeles erstatning for tabt dækningsbidrag.

Klagenævnet fandt, at der ikke var grundlag for at konstatere, at tilbuddene var evalueret usagligt eller at der var foretaget forkert pointtildeling, idet ordregiveren ikke havde overskredet de vide rammer for sit evalueringstekniske skøn. Herudover fandt klagenævnet, at der ikke var grundlag for at anse den valgte tilbudsgivers tilbud for ukonditionsmæssigt.

Tildelingsbeslutningen blev således ikke annulleret. Erstatningspåstanden udsatte klagenævnet til eventuel senere påkendelse.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 21. februar 2019, TC Anlæg A/S mod Assens Spildevand A/S, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.