Tilbudsgiver bærer risikoen for fejl eller ufuldstændigheder i ansøgningen

Sagen omhandlede Region Sjællands udbud af en rammeaftale om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejde på forskellige bygninger.

Rammeaftalen var opdelt i forskellige delaftaler, herunder murer- og tømrerarbejder. I udbudsbekendtgørelsen var det oplyst, at ansøgerne om prækvalifikation skulle oplyse mindst tre referencer på sygehusområdet eller lignende. Af udbudsbekendtgørelsen fremgik også, hvordan referencearbejdet skulle beskrives i tilbuddet.

  1. Nielsen & Søn A/S (herefter H. Nielsen & Søn) bød blandt andet på alle delaftalerne om murer- og tømrerarbejdet. Regionen prækvalificerede H. Nielsen & Søn for én af delaftalerne om tømrerarbejdet – selskabet blev ikke prækvalificeret for de øvrige delaftaler. Regionen afviste herudover H. Nielsen & Søns tilbud på delaftalerne om murerarbejdet, idet regionen fandt, at H. Nielsen & Søns referencer ikke opfyldte mindstekravene.
  2. Nielsen & Søn klagede herefter til Klagenævnet for Udbud. Selskabet gjorde i den forbindelse gældende, at regionen havde været uberettiget til at afvise tilbuddet om murer- og tømrerarbejdet. H. Nielsen & Søn henviste i den forbindelse til, at regionen under et spørgemøde havde oplyst, at H. Nielsen & Søn kun behøvede at angive navne på referencearbejde, som tidligere var udført for regionen. På den baggrund mente H. Nielsen & Søn, at regionen burde havde indhentet supplerende oplysninger efter udbudslovens § 159, stk. 5. Regionen bestred at have fremkommet med en sådan melding.

Klagenævnet tog ikke påstanden til følge og henviste til, at H. Nielsen & Søn ikke – som det var krævet i henhold til udbudsmaterialet – havde angivet tre referencer, og mindstekravene var således ikke opfyldt. Herudover bemærkede klagenævnet, at det er ansøgeren, der bærer risikoen for fejl eller ufuldstændigheder i ansøgningen, og at regionen ikke havde været forpligtet til efter udbudsloven § 159, stk. 5 at indhente supplerende oplysninger. Det var i øvrigt uden betydning, hvad der var passeret på informationsmødet.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 21. november 2017, H. Nielsen & Søn A/S mod Region Sjælland, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.