Systemansvarlig virksomhed og adgang til transmissionsnettet

Forslag nr. 165 om ændring af lov om elforsyning m.v. fastsætter bl.a. bestemmelser om styrkede rammer for overvågning af elforsyningssikkerhed og for fastsættelse af niveauet for elforsyningssikkerhed, herunder fokus på markedsbaserede metoder til anskaffelse af ydelser og betaling herfor. Ifølge lovforslagets bemærkninger skal der fastsættes bestemmelser om Energinets anvendelse af markedsbaserede metoder til sikring af elforsyningssikkerheden og bestemmelser om betaling herfor. Der ønskes derudover fastsat regler om, at Energinet skal redegøre for betalinger for anvendelse af afhjælpende tiltag.

Energistyrelsen har derfor sendt en bekendtgørelse om ændring af systemansvarlig virksomhed m.v. i høring. Det præciseres i bekendtgørelsen, at Energinet ved anskaffelse af ydelser til opretholdelse af det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed skal anvende markedsbaserede metoder. Konkret indebærer det bl.a., at Energinet skal søge at skabe konkurrence ved at ændre ydelse eller behov, når det viser sig, at der kun er én byder til en efterspurgt ydelse. Når det ikke er muligt at skabe konkurrence, skal der anvendes en reguleret pris for hver efterspurgt ydelse, som mindst skal fastsættes som cost+, dvs. at prisen skal dække leverandørens faktiske direkte og indirekte omkostninger til leverancen tillagt en rimelig fortjeneste. Der skal i medfør af udkastet fastsættes metoder til fastsættelse af en reguleret pris, som i størst muligt omfang skal afspejle den pris, der ville være opstået ved konkurrence for en efterspurgt ydelse og som samtidig skal være med til at give retvisende prissignaler, der afspejler værdien af ydelsen i en efterspurgt periode.

For så vidt angår afhjælpende tiltag, fastsættes betalingen ifølge høringsudkast til bekendtgørelsen som cost+. Energinet skal kvartalsvist sende en rapport til Energistyrelsen, som begrunder og redegør for de afhjælpende tiltag.

Derudover foretages enkelte konsekvensændringer, hvorefter Energinet.dk ændres til Energinet, og Energitilsynet ændres til Forsyningstilsynet.

Energistyrelsen har i høringsbrevet taget forbehold for statsstøttereglerne. Energistyrelsen oplyser, at de er ved at undersøge, hvorvidt betalingen cost+ er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Såfremt det viser sig, at der er tale om statsstøtte, vil betalingen cost+ kræve kommissionens godkendelse, før bestemmelserne om cost+ kan træde i kraft. I det tilfælde vil betalingen fastsættes som cost (dvs. rene, påviselige omkostninger ved at levere ydelsen), indtil en godkendelse fra kommissionen foreligger.

Ændringerne forventes at træde i kraft samtidig med loven (L 165) den 1. juli 2018.

Høringsfristen er den 22. maj 2018.

Høringsudkast af 24. april 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.