Spørgsmål om beskyttelse af produktionserhverv efter ny planlov

Som led i moderniseringen af planloven er der i lovens § 15 b indsat en ny bestemmelse om, at en lokalplan kun må udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.

Det skal sikre, at eksisterende produktionsvirksomheder ikke påføres omkostninger til afværgeforanstaltninger, som ligger udover deres miljøgodkendelse, fordi der planlægges for ændret anvendelse på omkringliggende arealer.

For eksempel i relation til renseanlæg rejser det spørgsmålet om, hvorvidt det ved aftale mellem spildevandsselskabet og projektudvikleren af et boligområde er muligt at finansiere etableringen af en overdækning på renseanlægget, som ikke er påkrævet i medfør af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse.

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø overvejer vi for tiden denne problemstilling, som vi har fået forelagt i en konkret sag. Herudover kan vi konstatere, at moderniseringen af planloven allerede nu giver anledning til en del spørgsmål rundt omkring hos kommuner og forsyningsvirksomheder i øvrigt. Det gælder for eksempel de nye muligheder for midlertidige dispensationer i lovens § 19, stk. 1 og betydningen af den nye formålsbestemmelse i § 1, stk. 2, nr. 3, hvor det at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst nu indgår som et af de formål, planloven skal varetage.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.