Sag hjemvist på baggrund af manglende sagsoplysning og begrundelse

Energiklagenævnet har hjemvist en sag til fornyet behandling på grund af væsentlige sagsbehandlingsmangler.

Hjørring Kommune traf den 12. september 2016 afgørelse i en sag om projektgodkendelse vedrørende en transmissionsledningen mellem Vrå Varmeværk og Grøngas Vrå.

Energiklagenævnet finder indledningsvist, at klager var klageberettiget, da klager er naturgasdistributør til Vrå Varmeværk og projektet vil medføre en begrænsning af klagers naturgasleverancer med 96 %. Det forhold, at klager kun lider et omsætningstab på 0,059 %, har ikke betydning for vurderingen.

Vrå Varmeværk har valgt at basere projektforslaget på Energistyrelsens beregningsforudsætninger. Energiklagenævnet finder derfor, at projektforslaget burde være baseret på de beregningsforudsætninger, der var gældende på tidspunktet for kommunens godkendelse, uagtet at sagsbehandlingen ville være forlænget herved.

Hjørring Kommunes vurdering var således baseret på et ufuldstændigt grundlag, da sagen ikke var tilstrækkelig oplyst.

Det fremgår endvidere af forvaltningslovens § 22, at en forvaltningsafgørelse skal være ledsaget af en begrundelse. Efter lovens § 24 skal der henvises til de relevante retsregler og de hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen.

Afgørelsen er ledsaget af en overordnet henvisning til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens bestemmelser, ligesom der henvises til, at der efter kommunens vurdering er et samfundsøkonomisk overskud på 2,8 mio. kr. over 20 år.

Det fremgår ikke af afgørelsen, hvorledes man har forholdt sig til de indkomne høringssvar, ligesom der ikke er henvist til kommunens beslutningsreferat.

Energiklagenævnet vurderer, at begrundelsen er mangelfuld, da der ikke i tilstrækkelig grad er henvist til de hovedhensyn, der ligger til grund for afgørelsen. Der er endvidere ikke henvist til de konkrete stk., numre, litra eller sket gengivelse af de konkrete bestemmelser.

På den baggrund ophæves afgørelsen og hjemvises til fornyet behandling ved Hjørring Kommune.

Endelig bemærker Energiklagenævnet, at det ikke har behandlet et anbringende om, at der er sket en opdelingen af projektet således, at projektbekendtgørelsen søges omgået af ansøger.

Energiklagenævnets afgørelse af 9. juli 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.