Revideret habitatvejledning i høring

Miljøstyrelsen sendte den 26. august 2019 et udkast til en revideret vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatvejledningen) i høring. Høringsfristen er 21. oktober 2019, kl. 12.00.

Den nuværende habitatvejledning er udarbejdet i 2007 og senere revideret i 2011. Miljøstyrelsen oplyser, at habitatvejledningen nu foreslås revideret på baggrund af ny retspraksis og den nyeste ændring af habitatbekendtgørelsen.

Høringsudkastet lægger generelt op til en videreførelse og udbygning af den eksisterende vejledning, idet udbygningen blandt andet sker på baggrund af nyere afgørelser fra EU-domstolen og nævnspraksis fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det gælder f.eks. vejledningens afsnit om anvendelsen af modeller.

I høringsudkastet foreslås samtidig en uddybning af begrebet ”Natura 2000-områdets integritet” og mulighederne for at anlægge visse bagatelgrænser ved vurderingen af en skade.

Der foreslås samtidig en række strukturelle ændringer i vejledningen i forhold til den nugældende.

Som følge af ressortomlægning i 2015, hvor lov om planlægning blev overført til Erhvervsministeriet, er afsnittet om planlægningsforbuddet efter planloven og afsnittet om vurdering af planforslag, der behandles efter planloven, udgået.

Høringsudkastet til habitatvejledningen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.