Prisloft for affaldsvarme

Energistyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg i høring.

Prisloftbekendtgørelsen fastsætter regler om det prisloft, som affaldsforbrændingsanlæg er underlagt, når de producerer og leverer opvarmet vand eller damp ved forbrænding af affald. Det er Energitilsynet, som hvert år den 15. oktober beregner og udmelder prisloftet for affaldsforbrændingsanlæg med virkning for det kommende kalenderår.

Efter den gældende prisloftbekendtgørelse medregnes ikke investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, som er foretaget af andre end anlæggets ejere. Desuden beregnes prisloftet ud fra den antagelse, at de centrale kraftvarmeanlæg udelukkende anvender fossile brændsler (dvs. afgiftspligtige brændsler).

Formålet med den nye prisloftbekendtgørelse er at sikre, at Energitilsynet ved beregning af prisloftet for affaldsforbrændingsanlæg skal:

  • Medtage et tillæg, som sikrer, at investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, der ikke medtages efter de gældende regler, indgår i prisloftet.
  • Lægge det centrale kraftvarmeanlægs faktiske brændselsanvendelse til grund ved beregningen af prisloftet.

De øvrige regler i gældende prisloftbekendtgørelse videreføres derudover, idet der dog er foretaget sproglige og strukturelle justeringer for at øge bekendtgørelsens læsevenlighed. Endelig er der indarbejdet enkelte præciseringer i overensstemmelse med administrativ praksis.

De nye prisloftbekendtgørelse træder i kraft pr. 1. juli 2017, og har dermed virkning for det prisloft der udmeldes for affaldskraftvarmeværker i 2018.

Høringsfristen er den 19. april 2017.

Høringsudkast til ny prisloftbekendtgørelse af 22. marts 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.