Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed overtrådt

Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse i en sag vedrørende et udbud om levering af ammunition med forhandling efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet.

Saab Dynamics ABs tilbud blev af Forsvarsministeriets Materiel‐ og Indkøbsstyrelse afvist, hvorefter Saab Dynamics AB klagede til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet fandt, at Forsvarsministeriets Materiel‐ og Indkøbsstyrelse som udbyder havde været berettiget til at afvise Saab Dynamics ABs tilbud, men fandt, at Forsvarsministeriets Materiel‐ og Indkøbsstyrelses tildelingsbeslutning skulle annulleres, da de havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed.

Klageren, Saab Dynamics AB, nedlagde bl.a. påstand om, at udbyderens beslutning om at afvise klagerens tilbud skulle annulleres, da udbyderen angiveligt ikke havde været berettiget til at afvise klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt. Udbyderens afvisning var imidlertid begrundet med, at visse angivelser i tilbuddet var forbehold og i strid med udbuddets mindstekrav. Klagenævnet fandt, at de pågældende angivelser var forbehold om grundlæggende elementer, og at udbyderen derfor havde været berettiget til at afvise klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt, idet de i udbuddet opstillede mindstekrav ikke var opfyldt. Klagenævnet tog derfor ikke påstanden om annullation til følge.

Klageren nedlagde endvidere påstand om, at udbyderen havde overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved at tage det valgte tilbud i betragtning, på trods af at tilbuddet ikke opfyldte to af udbuddets mindstekrav. Hertil gjorde udbyderen gældende, at en korrekt læsning af tilbuddet ville medføre, at det ene mindstekrav måtte anses for opfyldt, samt at den valgte tilbudsgiver havde bekræftet, at mindstekravet kunne opfyldes. I henhold til det andet mindstekrav anførte udbyderen, at denne havde været fuldt berettiget til at lægge til grund, at det valgte tilbud opfyldte dette mindstekrav.

Klagenævnet tog påstanden til følge, idet de fandt, at udbyderen ikke var berettiget til at lægge en bekræftelse fra den valgte tilbudsgiver af mindstekravets opfyldelse til grund, da det i udbudsbetingelserne var angivet, at tilbudsgiverne skulle dokumentere mindstekravets opfyldelse. Herudover anførte Klagenævnet, at udbyderen ikke var berettiget til at give den valgte tilbudsgiver lejlighed til at berigtige de fejlagtige oplysninger, eftersom tilbuddet skulle være afvist. Det fremgik netop af udbudsbetingelserne, at et tilbud ville blive afvist, såfremt det ikke var i fuld overensstemmelse med alle mindstekrav m.v.

Slutteligt gjorde klageren gældende, at klagenævnet skulle annullere udbyderens beslutning om at indgå kontrakt med den valgte tilbudsgiver. Klagenævnet tog denne annullationspåstand til følge med henvisning til de konstaterede overtrædelser af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Tildelingsbeslutningen blev således annulleret.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. august 2018, Saab Dynamics AB mod Forsvarsministeriets Materiel‐ og Indkøbsstyrelse, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.