Principiel dom om påbud om spildevandsrensning i det åbne land

Retten i Roskilde har truffet afgørelse i en straffesag vedrørende en grundejers manglende overholdelse af et påbud om at sørge for, at ejendommens spildevandsrensning opfyldte rensekravet SOP. Ved rettens afgørelse blev grundejeren frifundet.

Under sagen var det oplyst, at Roskilde Kommune meddelte grundejeren et påbud den 11. juni 2014 med angivelse af, at ejendommen var beliggende i et område, der i regionsplanen var udpeget som et opland, hvor der var fastsat rensekrav for ejendommes spildevandsudledning til søer og vandløb af hensyn til disses målopfyldelse. Kommunen indskærpede påbuddet den 17. november 2016.

Grundejeren bekræftede under sagen, at ejendommens spildevand blev udledt til den berørte recipient, Syvbækken, men fastholdt, at hans spildevandsudledning var fuldt lovlig.

Retten konstaterede, at det af kommunens påbud og indskærpelse fremgik, at recipienten var forurenet af spildevand, og at dette skete med henvisning til regionsplanen, vandplanen og spildevandsplanen. Planerne blev dog ikke fremlagt under retssagen. Endvidere konstaterede retten, at kommunens påbud var udstedt på baggrund af data om recipienten fra Dansk VandløbsFaunaIndeks (DVFI), men at det ikke fremgik af dette datagrundlag, hvad recipientens forurening skyldes, herunder at der er tale om en spildevandsforurening.

På den baggrund fandt retten det således ikke bevist konkret, at det var spildevand, der har forurenet Syvbækken i et omfang, der gør, at miljømålet for vandområdet ikke er opfyldt. Dermed fandt retten heller ikke, at betingelserne i spildevandsbekendtgørelsens § 35 for meddelelsen af et påbud var til stede under sagen.

Retten i Roskildes dom af 21. november 2017 kan læses her i anonymiseret form.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.