Partshøringsfejl medfører ophævelse af lokalplan

I forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanforslag havde Roskilde Kommune handlet i strid med planlovens § 27, stk. 1, 2. pkt. ved at have vedtaget lokalplanen før udløbet af fristen på 4 uger. Som følge heraf traf Planklagenævnet den 6. april 2018 afgørelse om at ophæve lokalplanen, da vedtagelsen var ugyldig.

Flere beboere inden for lokalplanområdet klagede til Planklagenævnet over kommunens afgørelse om vedtagelse af lokalplanen under henvisning til forskellige klagepunkter, herunder at lokalplanen hindrede en beboer fra at udnytte sin ejendom, samt at lokalplanen var upræcis og vedtaget på usagligt grundlag.

Planklagenævnet fastslog indledningsvis, at de var kompetente til tage stilling til, om vedtagelsen af planen var sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse, da dette var et retligt spørgsmål, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. I henhold til de andre konkrete klagepunkter måtte Planklagenævnet imidlertid på forskellige grundlag henvise klagerne til andre instanser – instanser der havde kompetence til at træffe afgørelse i henhold til de pågældende spørgsmål.

Når en kommune skal vedtage et forslag til en lokalplan endeligt, skal forslaget være fremlagt offentligt med en frist for fremsættelse af indsigelser, jf. planlovens § 27, stk. 1, 1. pkt., jf. § 25, stk. 3-7. I den konkrete sag var offentliggørelsen sket, og kommunen havde som følge deraf modtaget 13 indsigelser inden udløbet af høringsfristen den 12. november 2017. Indsigelserne var således modtaget rettidigt, og kommunen kunne derfor tidligst vedtage lokalplanen 4 uger efter udløbet af høringsfristen, altså den 10. december 2017. Kommunen vedtog imidlertid lokalplanen allerede den 29. november 2017 og overholdte derfor ikke planlovens § 27, stk. 1, 2. pkt.

Planklagenævnet fandt, at den manglende overholdelse af planlovens § 27, stk. 1, 2. pkt. var en væsentlig retlig mangel. Nævnet henviste herved til, at der i planloven lægges afgørende vægt på inddragelse af offentligheden og på, at indkomne høringssvar får en seriøs behandling.

Planklagenævnet ophævede derfor lokalplanen som ugyldigt vedtaget.

Planklagenævnets afgørelse af 6. april 2018 (NMK-33-04500) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.