Påbud om analyse af drikkevand stadfæstet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en afgørelse stadfæstet Vejle Kommunes påbud af den 14. september 2016 om at udtage en vandanalyse for klorerede opløsningsmidler fra en privat ejendoms vandforsyning.

I forbindelse med en forureningsundersøgelse på en naboejendom, der tidligere blev benyttet til renseri, orienterede Region Syddanmark den 17. juni 2016 Vejle Kommune om fund af klorede opløsningsmidler i ejendommens drikkevandsboring samt i fire undersøgelsesboringer på ejendommen. Kommunen orienterede efterfølgende klageren om sagen og oplyste, at det også var nødvendigt at udtage en vandanalyse fra klagers ejendom.

I orienteringsbrevet var refereret regionens resultater fra undersøgelsen af naboejendommen, ligesom det fremgik, at Vejle Kommune vurderede, at klagers drikkevandsboring indvandt fra samme grundvandsmagasin, hvor forureningen var konstateret. På den baggrund vurderede kommunen, at der var risiko for, at klagers drikkevandsforsyning kunne være forurenet med PCE, hvorfor det var nødvendigt at udtage en vandanalyse på klagers ejendom.

Klageren anførte under sagen, at kommunens påbud omhandler en forureningsundersøgelse på en nabogrund, hvor der er konstateret en forurening. Klageren bestred, at kommunen havde hjemmel til at kræve, at klageren skulle afholde udgifter til undersøgelse af sin egen drikkevandsboring for at konstatere, om naboens forurening også har bredt sig til områder uden for den kortlagte ejendom.

Miljø- og Fødevareklagenævnet oplyste, at kommunen efter vandforsyningslovens § 62, stk. 1 kan give påbud om, at et vandforsyningssystem skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt, eller give påbud om andre foranstaltninger, hvis vandet i et vandforsyningssystem ikke opfylder de kvalitetskrav, der er fastsat i vandforsyningsloven eller regler udstedt i medfør af loven. Tilsvarende gælder, hvis vandet bedømmes at være sundhedsfarligt, eller hvis der efter kommunalbestyrelsens skøn er nærliggende fare for, at vandet i et vandforsyningssystem kan blive sundhedsfarligt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt ikke, at påbudsbestemmelsen i vandforsyningslovens § 62 alene kan anvendes af kommunen til at meddele påbud om udtagning en vandanalyse, når forureningen stammer fra samme ejendom. Endvidere fandt Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke grund til at tilsidesætte kommunens vurdering af sagen.

Herefter stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet kommunens påbud.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 28. august 2018 (NMK-42-00589) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.