Overvågning af elforsyningssikkerhed og energibesparelser

Energistyrelsen har sendt udkast til lovforslag om ændring af lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi i høring.

Lovforslaget handler om styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerhed og fastsættelse af elforsyningssikkerhedsniveauet, ophævelse af bestemmelser som følge af EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet, samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser, markedsmæssige vilkår i aftaler om energibesparelser og hjemmel til at kunne foretage kabellægning på udvalgte strækninger i naturområder, bymæssig bebyggelse m.v.

Med lovforslaget foreslås konkret indsat en bestemmelse i elforsyningsloven om, at energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter niveauet for elforsyningssikkerheden, og at Energinet.dk udarbejder årlige redegørelser om elforsyningssikkerhed. Det foreslås tillige, at Energinet.dk skal anvende markedsbaserede metoder ved indkøb af ydelser, og der foreslås overordnede bestemmelser om betaling herfor. Desuden foreslås det, at energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om indhold og udarbejdelse af Energinet.dks årlige redegørelse om elforsyningssikkerheden og om betaling for Energinet.dks indkøb af ydelser.

Med lovforslaget vil der derfor ske ophævelse af bestemmelser vedrørende systemdrift m.v. i lov om elforsyning som følge af EU-forordninger (netregler). Endvidere indebærer lovforslaget en konsekvensændring i lov om fremme af vedvarende energi. Desuden skal lovforslaget sikre en mere hensigtsmæssig håndtering af elforbrugere, der er direkte tilsluttet transmissionsnettet. Ansvaret for måling af elektricitet hos disse elforbrugere foreslås derfor overført fra transmissionsvirksomheden, hvilket konkret er Energinet.dk, til elnetvirksomhederne.

Som følge af dette forslag foreslås en konsekvensændring i lov om afgift af elektricitet.

Med lovforslaget foreslås det endelig, at energiselskaberne får en pligt til at sikre samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser, således at det sikres, at den samme energibesparelse ikke tæller med to gange og udløser to tilskud. Desuden bemyndiges ministeren til at fastsætte regler om vurderingen af markedsmæssigheden og om fastsættelse af den markedsmæssige pris og vilkår for de aftaler, energiselskaberne indgår til realisering af energibesparelser under energispareordningen. Endelig fastsættes i lov om varmeforsyning en udtrykkelig pligt for energi-, forsynings- og klimaministeren til at føre tilsyn med varmedistributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser samt en pligt for varmedistributionsvirksomhederne til at meddele ministeren nødvendige oplysninger til brug for tilsynet.

Høringsudkast af 17. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.