Ordregiver har frie hænder til at tilrettelægge forhandlingsforløbet

Sagen omhandlede Verdo A/S’ udbud af et system til fjernaflæsning af elmålere.

Der var nærmere tale om et udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Tildelingskriteriet var det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

Der indkom tilbud fra Oneco Elektro A/S (herefter Oneco) og Kamstrup A/S (herefter Kamstrup). Efter en gennemgang af tilbuddene samt et forhandlingsforløb med begge parter besluttede Verdo at tildele kontrakten til Kamstrup.

OneCo indgav herefter klage til Klagenævnet for Udbud. OneCo gjorde i den forbindelse bl.a. gældende, at Verdo havde været afskåret fra at tage Kamstrups tilbud i betragtning. OneCo begrundede selskabets påstand med, at Verdos afsluttende forhandling med Kamstrup og Kamstrups indlevering af sit endelige tilbud havde fundet sted, efter at OneCo havde indleveret sit endelige tilbud. Baggrunden herfor var, at Kamstrup havde afbrudt den forudgående forhandling på grund af manglende enighed, men senere havde taget initiativ til, at forhandlingerne skulle genoptages.

Klagenævnet udtalte, at en ordregiver ved tilrettelæggelsen af et udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivet i vid udtrækning – under respekt af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed – har frie hænder til at tilrettelægge forhandlingsforløbet. Der var herudover ikke grundlag for at antage, at den valgte tilbudsgiver havde besluttet at udtræde af udbudsprocessen. Klagenævnet tog herefter ikke OneCo’s påstande til følge.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. april 2018, Oneco Elektro A/S mod Verdo A/S, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.