Ordregiver er berettiget til at foretage en ændring af pointskalaen

Konkrete ændringer af den oplyste evalueringsmetode derfor tilladt.

Sagen omhandlede Forsvarsministeriets udbud med forhandling efter udbudsloven. Udbuddet angik en tømrerentreprise ved et byggeri. Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet med underkriteriet ”pris” og nogle kvantitative underkriterier. Af udbudsbetingelserne fremgik bl.a., at tilbudsvurderingen af kriteriet ”pris” ville blive foretaget efter en lineær pointskala, hvor der maks. ville blive givet 5 point. De kvalitative underkriterier ville derimod blive foretaget efter en skala fra 1-10 point.

A/S Julius Nielsen & Søn (herefter Julius Nielsen & Søn) bød herpå og Forsvarsministeriet afholdte herefter forhandlinger med selskabet, samt to andre selskaber. Efter afholdelse af forhandling foretog Forsvarsministeriet nogle ændringer i udbudsmaterialet, herunder ændring af den lineære pointskala, således at der efter kriteriet ”pris” maks. ville blive givet 10 point og ikke – som det fremgik af det oprindelige udbudsmateriale – 5 point. Baggrunden for ændringen var, at der fejlagtigt var blevet angivet 5 point i udbudsmaterialet, i stedet for 10. Forsvarsministeriet gav de tre tilbudsgivere, herunder Julius Nielsen & Søn, besked om ændringen, inden afgivelse af det endelige tilbud.

Efter de endelig tilbud var indgivet, valgte Forsvarsministeriet at indgå kontrakt med Jakon A/S. Herefter klagerede Julius Nielsen & Søn til Klagenævnet for Udbud. Julius Nielsen & Søn gjorde i den forbindelse bl.a. gældende, at Forsvarsministeriet havde været uberettiget til at ændre pointskalalen for underkriteriet ”pris”.

Klagenævnet fandt, at selvom en ordregiver som udgangspunkt er bundet af den evalueringsmetode, der er offentliggjort, havde den foretagne korrektion – henset til sagens konkrete omstændigheder – været lovlig. Klagenævnet henviste i den forbindelse bl.a. til, at det i almindelighed er en forudsætning, at der anvendes ens pointskalaer for alle underkriterier, således at underkriterierne får den fastsatte vægt. Herudover havde ændringen ikke forrykket konkurrencen mellem tilbudsgiverne og ændringen ansås ikke at have haft betydning for selskabernes deltagelse i udbudsproceduren. Klagenævnet tog derfor ikke påstanden til følge.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. april 2018, A/S Julius Nielsen & Søn mod Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.