Ophævelse og hjemvisning af sag om anlæg til sortering og behandling af bygningsaffald

Der blev foretaget to støjmålinger, hvor den ene viste en måling på 61 DB (i et område med krav om 55 DB), dog med en måleusikkerhed på 5 DB. Den anden måling viste ingen overskridelse. Lolland Kommune traf den 1. september 2015 afgørelse i sagen og fandt, at når usikkerheden fratrækkes, betyder det, at der ikke nødvendigvis er en overskridelse.

Afgørelsen blev påklaget af en række omboende. Der klages bl.a. over, at anlægget giver anledning til væsentlige støjgener for omboende, såvel som at det ikke kan udelukkes, at der er beskyttelsesværdige flagermus i området, som vil blive påvirket negativt.

Nævnet finder, at de fastsatte støjgrænser udgør et acceptabelt niveau, men at det ikke er sandsynliggjort, at grænserne kan overholdes. Der kan ikke fra miljømyndighedernes side stilles krav om forudgående støjdokumentation udført som ”Miljømåling – ekstern støj”, men der er foretaget orienterende støjmålinger, som viser en overskridelse. Der skal ikke i den forbindelse tages hensyn til usikkerheden.

Lolland Kommune skal derfor foretage fornyede undersøgelser, herunder vurdere muligheden for at omplacere maskiner, affald m.v. Der kan, hvis det vurderes nødvendigt, foretages egentlige støjmålinger, hvis der er en begrundet forventning om, at virksomheden ikke kan overholde støjgrænserne.

Nævnet finder desuden, at der ikke er foretaget en egentlig vurdering af, hvorvidt virksomheden kan placeres på den pågældende lokation uden at påvirke nærliggende habitater og Bilag IV-arter.

På den baggrund ophæver og hjemviser nævnet sagen til fornyet behandling.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse af 10. juli 2018 (NMK-10-01001) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.