Ophævelse af tilslutningspligten og indregning af overskud for varmepumper

Energistyrelsen har sendt et lovforslag i høring, som har til formål at fjerne muligheden for tilslutningspligt, såvel som at give mulighed for indregning af overskud for varmepumper. Derudover indføres der bestemmelser om digital sagsbehandling.

Lovforslaget gennemfører dele af Energiaftalen af 29. juni 2018 mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Ophævelse af tilslutningspligten

Varmeforsyningsloven og planloven indeholder en række bestemmelser, som giver kommunalbestyrelserne mulighed for at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning.

Med lovforslaget foreslås det, at muligheden for at fastsætte nye forbrugerbindinger for såvel ny som eksisterende bebyggelse ophæves. Ændringen forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2019.

Ændringen begrundes i, at forbrugerbindinger kan medføre, at det for visse forbrugere kan være urentabelt at anvende en alternativ opvarmningsform, fordi der stadig skal betales tilslutningsafgift og faste bidrag til det kollektive varmeforsyningsanlæg.

De eksisterende forbrugerbindinger påvirkes ikke af lovforslaget, men der igangsættes en analyse af konsekvenserne ved ophævelse af de allerede eksisterende forbrugerbindinger. Områder, hvor der er allerede vedtagne forbrugerbindinger i lokalplanen, såvel som gældende lokalplanforslag eller lokalplanforslag, der er offentliggjort inden lovforslagets ikrafttræden, vil også fortsat kunne gøres gældende.

Både varmeforsyningsloven og planloven ændres som følge heraf.

Indregning af overskud i varmeprisen for eldrevne varmepumper

Visse VE-anlæg har i dag mulighed for at indregne overskud i varmeprisen, hvis producenten leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg.

Det gælder industriel overskudsvarme, geotermi, solvarme og anlæg fyret med biogas eller biomasse.

For at øge anvendelsen af vedvarende energikilder og andre uudnyttede varmekilder foreslås det, at varmepumper ligestilles med geotermi, solvarme, biogas, biomasse og industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme. Eldrevne varmepumper får derved mulighed for at indregne et overskud i varmeprisen, hvis varmepumpen leverer til et kollektivt varmeforsyningsanlæg.

Pligtmæssig digital kommunikation

Der indsættes bemyndigelse til, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan fastsætte regler om pligtmæssig anvendelse af digital kommunikation, f.eks. til brug for selvbetjeningsløsninger i ansøgningssager. Det er aktuelt alene Forsyningstilsynet, som er bemyndiget til at fastsætte regler om digital kommunikation.

Høringsfristen er den 10. oktober 2018.

Energistyrelsens høringsudkast af 18. september 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.