Opførelse af sommerhus inden for sø- og åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i en klagesag om opførelse af et sommerhus inden for sø- og åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen på en ejendom i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune meddelte dispensation til opførelse af et sommerhus, uagtet at sommerhusets beliggenhed var indenfor både en sø- og åbeskyttelseslinje og en skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens regler. Kommunens afgørelse blev den 8. november 2017 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af en nabo til ejendommen. Klageren gjorde gældende, at der var meddelt dispensation til byggeri i et højt skattet og fredet naturområde. Desuden gjorde klageren gældende, at klagerens egen ejendom ville miste sin unikke beliggenhed med fri udsigt og adgang til natur og skov, såfremt der ville blive bygget foran.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviste dog at realitetsbehandle klagen, jf. naturbeskyttelseslovens § 78, jf. lovens § 86.

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de klageberettigede. Ejere af omkringliggende ejendomme (naboer) hører ikke til iblandt de klageberettigede i medfør af lovens § 86, stk. 1, idet nabohensyn/-interesser ikke er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

På denne baggrund afviste Miljø- og Fødevareklagenævnet af realitetsbehandle klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. februar 2018 (NMK-501-00241) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.