Nye love i det kommende folketingsår

Første tirsdag i oktober fremlægger regeringen sit lovprogram og dermed en oversigt over de love og lovændringer, der vil blive fremsat det kommende folketingsår. Det er en dag, der hos Advokatfirmaet Energi & Miljø går med at granske, drøfte og diskutere, hvad vi kan forvente af ændringer i de sektorer, vi arbejder med. Lovprogrammet i år viste tydelig, at det er kommunalt valgår. Mange af de større reformer, der er blevet lagt op til med Forsyningsstrategien, der kræver kommunens deltagelse, er ikke med i lovprogrammet. Dog har regeringen fundet plads i lovprogrammet til en ny lov om kommunal og regional deltagelse i erhvervsvirksomhed, der formentlig vil afløse en del af den uskrevne kommunalret.

Konkret kan vi i indeværende folketingsår forvente følgende lovgivningsinitiativer på energi- og miljøområdet:

 

 • Ændring af lov om registrering af ledningsejere med henblik på at ændre arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde.

 

 • Ændring af elforsyningsloven, varmeforsyningsloven m.v. med henblik på at fastsætte regler om opkrævning af gebyrer til betaling for myndighedsopgaver i medfør af lovene i Energitilsynet og Energistyrelsen. Forslaget indebærer, at gebyrer til Energitilsynet og Energistyrelsen skal afspejle den konkrete kreds af ydelsesmodtagere og fastsættes afhængig af opgavetype som henholdsvis konkrete timeafregnede gebyrer og gebyrer baseret på generelle grundbeløb.

 

 • Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med henblik på at gøre det muligt for alle offentlige institutioner, herunder kommuner og regioner, at ansøge om EU-støtte til etablering af wifi-hotspots, som stilles gratis til rådighed for offentligheden efter det såkaldte WIFI4EU-forslag.

 

 • Ændring af lov om fremme af vedvarende energi med henblik på indsættelse af frister for tilsagn om støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 og nedjustering af balancegodtgørelse m.v.

 

 • Ændring af lov om varmeforsyning med henblik på standardisering af regnskabsføring, dataindsamling m.v. for varmevirksomheder til brug for udvikling af ny økonomisk regulering.

 

 • Ny lov om Forsyningstilsynet med henblik på at afløse Energitilsynet.

 

 • Ændring af planloven med henblik på forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan.

 

 • Ændring af lov om miljøbeskyttelse med henblik på implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet.

 

 • Ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning med henblik på opfølgning på den politiske aftale om Pesticidstrategi 2017-2021.

 

 • Ændring af lov om kystbeskyttelse m.v. med henblik på ændring af formålsbestemmelse og forenkling af kommunernes sagsbehandling for helhedsløsninger for kystbeskyttelse.

 

 • Ny lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed og lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed med henblik på at regulere og håndhæve reglerne om kommunal deltagelse i erhvervsvirksomhed.
Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.