Nye regler om markedsmæssighed af energibesparelser i høring

Bekendtgørelsen er en udmøntning af § 46, stk. 3 og 4 i lov om elforsyning, § 28 c, stk. 4 og 5 i lov om naturgasforsyning og § 28 b, stk. 10 og 11 i lov om varmeforsyning, hvor det fremgår, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om aftalers markedsmæssighed på området for realisering af energibesparelser.

De nævnte lovbestemmelser er nye og blev indsat i forsyningslovene ved lov nr. 704 af 8. juni 2018 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet.

Udover forsyningslovenes bestemmelser om markedsmæssighed har der på energiområdet ikke tidligere ved bekendtgørelse været fastsat regler om aftalers markedsmæssighed, herunder ikke på området for energibesparelser.

Bekendtgørelsesudkastet fastsætter regler om dokumentationspligtens indhold og rækkevidde samt om sagsbehandling, herunder regler om, at oplysninger og dokumentation skal indsendes elektronisk.

Herudover lægges der op til, at bekendtgørelsen fastsætter regler om Forsyningstilsynets vurdering af aftalers markedsmæssighed og om den skønsmæssige fastsættelse af den pris, herunder regler om fastsættelse af den pris, der indgår i den økonomiske regulering af virksomheden, hvis kravene til dokumentation for en aftales markedsmæssighed ikke opfyldes.

Endelig indeholder udkastet til bekendtgørelse en bestemmelse om bødestraf for overtrædelse af kravet om, at aftaler om realisering af energibesparelser skal foreligge i skriftlig form og kravet om, at der skriftligt skal udarbejdes et aftalebilag.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. december 2018.

Høringsfristen er den 6. november 2018.

Energistyrelsens høringsudkast af 9. oktober 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.