Ny bekendtgørelse om eldrevne varmepumper i høring

Energistyrelsen har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til investering i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme i høring.

Forslaget forventes at indebære, at der kan ydes tilskud svarende til maksimalt 15 % af etableringsomkostningerne til eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme. Der vil alene kunne ydes støtte til den andel af omkostninger, der relaterer sig til fortrængning af eksisterende fjernvarmeproduktion baseret på fossile brændsler på anlæg, der ikke er omfattet af CO2-kvotesystemet.

Ifølge udkastet er der for at sikre dette fastsat en øvre grænse for, hvor stor varmekapacitet der kan støttes i forhold til den eksisterende, årlige varmeproduktion på anlæg uden for kvotesektoren. Den øvre grænse (opgjort i MWh varme) svarer til 0,15 promille af den totale graddagekorrigerede årlige varmeproduktion (opgjort i MWh varme) fra de anlæg, der ikke er omfattet af CO2-kvotesystemet, hvorfra det kan sandsynliggøres, at varmepumpen fortrænger fjernvarmeproduktion. Såfremt det er fordelagtigt at etablere større varmepumper, som også kan fortrænge varmeproduktion fra kvotebelagte anlæg i samme net, justeres de støtteberettigede omkostninger, så der kun ydes støtte til den del af anlægget, der fortrænger ikke-kvotebelagt varmeproduktion. Denne regel sikrer dog, at ubrugt produktionskapacitet – for eksempel i sommermånederne – kan anvendes, selvom den fortrænger kvotebelagt produktion.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. august 2017 og der planlægges aktuelt to ansøgningsrunder. Første runde forventes at løbe fra den 1. september 2017 til den 1. november 2017. Anden runde forventes at løbe fra den 1. marts 2018 til den 1. maj 2018.

Skema, vejledning m.v. forventes tilgængeliggjort på Energistyrelsens hjemmeside inden første runde.

Der er lagt op til, at ansøgninger primært vurderes på den ansøgte støtteintensitet, modenhed og støttesum, således at projekter med lavere procentmæssigt behov for støtte, hurtigere gennemførselstid og lavere totalt behov for støtte vægtes højere.

Det bemærkes, at statsstøttereglerne kan føre til, at kumulation med anden støtte kan have betydning for, hvorvidt der kan ydes støtte til ansøgeren.

Høringsfristen udløber den 3. juli 2017.

Høringsudkast af 19. juni 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.