Ny bekendtgørelse om dokumentation for VE-affald i høring

Skatteministeriet har den 13. november 2014 sendt et forslag til en bekendtgørelse om dokumentation for VE-affald i høring. Høringsfristen er den 5. december 2014. Bekendtgørelsen er udstedt som et led i udmøntningen af lovforslag L4, der blev vedtaget den 31. oktober 2014 og som bl.a. indeholder tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften, ændrer afgiftsreglerne for VE-brændsel, nedsætter elvarmeafgiften og forhøjer elafgiften.

Med VE-affald forstås affald, der er fremkommet efter sortering af affald i hele, selvstændige læs til forbrænding uden indhold af kulbrinter. VE-affaldet inddeles i fem selvstændige affaldsfraktioner: Fiberfraktioner, papir og pap, træaffald, rødder, stød og andet affald fra skovbrug og andet VE-affald.

I høringsudkastet foreslås det, at affaldsleverandører for hvert læs skal afgive en erklæring om VE-affaldet til forbrændingsanlægget. Erklæringen skal beskrive affaldets art, sammensætning og mængde. Der skal samtidig foreligge en aftale mellem forbrændingsanlægget og affaldsleverandøren om levering af VE-affald, og forbrændingsanlægget skal udstede en faktura til affaldsleverandøren som dokumentation for leveringen.

Forbrændingsanlægget skal på SKAT’s forlangende kunne dokumentere, at det forbrændte VE-affald opfylder betingelserne for afgiftsfritagelsen i kulafgiftsloven. Dette gøres ved at fremvise affaldserklæringen, leveringsaftalen og fakturaen for leveringen. Forbrændingsanlægget skal udarbejde egne procedurer for modtagekontrollen af VE-affaldet, herunder i form af stikprøvekontrol.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2015.

Skatteministeriets høringsudkast til bekendtgørelsen om dokumentation for VE-affald kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.