Minimodernisering af planloven i høring

Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget justerer ved de nye regler om planlægning for produktionserhverv, som blev indført med planlovsmoderniseringen i 2017, og skal herudover bl.a. også styrke borgernes retssikkerhed ved ekspropriation.

Ved planlovsmoderniseringen blev der indført et krav om, at kommunalbestyrelser ud over støj skal inddrage lugt, støv og anden luftforurening i deres planlægning. En lokalplan kan herefter som udgangspunkt kun udlægge arealer belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til boliger, institutioner, kontorer, rekreative formål m.v. på arealer og i højder, hvor grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening kan overholdes.

Hvis området i kommuneplanen er udpeget som konsekvensområde, vil kravene også kunne opfyldes, ved at den pågældende bygning gøres hermetisk og mekanisk ventilation med luftindtag i en højde, hvor grænseværdierne er overholdt. Denne mulighed gælder dog kun for kontorbyggeri og lignende, men ikke for boliger.

Med lovforslaget udvides muligheden for etablering af hermetisk lukkede bygninger i forurenede områder til også at omfatte boliger. Den enkelte kommune må ifølge lovforslaget selv beslutte, om og i hvilket omfang der kan etableres hermetisk lukkede bygninger til boliger. I vurderingen indgår bl.a. overvejelser om, hvordan kommunalbestyrelsen ønsker at forme byen eller området, så den bliver god at bo, færdes og være i.

De ny regler om styrkelse af borgernes retssikkerhed ved ekspropriation indebærer bl.a. krav om større gennemsigtighed i processen, således at det allerede af kommunens redegørelse ved offentliggørelsen af lokalplanforslag skal fremgå, at den endelige lokalplan i givet fald vil kunne danne grundlag for ekspropriation.

Som noget nyt indføres der endvidere en såkaldt solnedgangsklausul i form af en frist på 5 år for, hvor lang tid der højst må gå, fra kommunalbestyrelsen har offentliggjort en endeligt vedtaget lokalplan, og indtil kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplanen.

Herudover indføres der med lovforslaget bl.a. en ny forpligtelse for kommunerne til at foretage strategisk planlægning for landsbyer. Reglerne indebærer bl.a. særlige krav til redegørelsen for den del af kommuneplanlægningen, som indeholder en strategisk planlægning for landsbyer, hvor kommunalbestyrelsen bl.a. vil skulle oplyse om grundlaget for den strategiske planlægning og redegøre for, hvordan kommuneplanlægningen understøtter den ønskede udvikling af landsbyer.

Høringsfristen udløber den 13. oktober 2018.

Høringsudkast af 3. juli 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.