Miljøstyrelsen har sendt en revision af bekendtgørelse om affaldsdatasystemet i høring

Udkastet til revisionen har bl.a. til formål at præcisere indberetningspligten og effektivisere indberetning af genanvendelse af jord og byggeaffald.

Bekendtgørelsen vedrører registrering af bl.a. indsamling, modtagelse, eksport og import af affald.

Miljøstyrelsens udkast har bl.a. til formål at præcisere indberetningspligten, herunder ved at fjerne uhensigtsmæssige dobbeltregistreringer og tilvirke en mere logisk proces, såvel som at der søges tilvejebragt en klar retsstilling for forskellige mellemhandlere.

Af særlig relevans ses det, at udkastet lægger op til, at der indføres en særregel om, at den affaldsbehandler, der leverer affald til brug i bygge- og anlægsarbejder, skal indberette leverancen. Derved fjernes kravet om, at modtageren har en indberetningspligt.

Det foreslås, at virksomheder, der er producentansvarlige, for fremtiden selv skal indberette varetagelsen af producentansvaret til affaldsdatasystemet eller indgå aftale om, at en eventuelt rekvirent er overladt indberetningspligten.

Høringsfristen udløber den 1. september 2017.

Høringsudkastet af 17. juli 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.