Miljøgodkendelse af et eksisterende biogasanlæg ophævet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven vedrørende Vordingborg Kommunes miljøgodkendelse af et eksisterende biogasanlæg.

Vordingborg Kommune traf den 12. august 2015 afgørelse om miljøgodkendelse til et eksisterende biogasanlæg. Godkendelsen omfattede en udvidelse af biogasanlægget og erstattede anlæggets tidligere miljøgodkendelse fra 2001. Kommunen meddelte ligeledes landzonetilladelse til udvidelsen af biogasanlægget. Planklagenævnet ophævede dog efterfølgende landzonetilladelsen, da Planklagenævnet fandt, at ændringen af anlægget konkret var lokalplanpligtigt.

I forhold til den påklagede miljøgodkendelse fandt Miljø- og Fødevareklagenævnet, at det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 4, at den, der vil påbegynde virksomhed, der kan give anledning til forurening, ved valg af stedet for udøvelsen bl.a. skal tage hensyn til områdets beskaffenhed. Nævnet fandt, at bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 4 indebærer, at forholdet til planloven i almindelighed skal være afklaret, før der efter miljøbeskyttelsesloven kan meddeles godkendelse eller tilladelse til etablering af forurenende virksomhed, herunder miljøgodkendelse efter lovens kapitel 5.

Konkret fandt Miljø- og Fødevareklagenævnet, at den påklagede miljøgodkendelse ikke kunne opretholdes, da det af Planklagenævnet var fastslået, at aktiviteterne omfattet af godkendelsen var lokalplanpligtige. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede derfor kommunens miljøgodkendelse af 12. august 2015 og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen.

I forhold til den fornyede behandling oplyste nævnet, at kommunens endelige stillingtagen til miljøgodkendelsen skal afvente tilvejebringelsen af en lokalplan.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 13. juli 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.