Lovligt at sælge affald og genbrugsgenstande på kommunale genbrugspladser

Ankestyrelsen har udtalt, at kommuner som led i deres affaldshåndtering gerne må forberede affald til genbrug med henblik på videresalg, ligesom kommunerne gerne må sælge genstande modtaget til genbrug, selvom disse oprindeligt ikke har karakter af affald. Elektronikaffald skal derimod altid afleveres til producenten.

Dansk Industri havde klaget til Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen) over nogle kommunale selskabers praksis med videresalg af genstande modtaget på de kommunale genbrugspladser, da denne efter foreningens opfattelse var i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

Statsforvaltningen indhentede først en vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen, der kunne oplyse, at salg af genstande indleveret til genbrug ikke er omfattet af affaldsreglerne. Derimod forholder styrelsen sig ikke til, om salget udgør en lovlig kommunal opgave, bortset fra at elektronikaffald ifølge affaldsreglerne altid skal overlades til producenterne. Miljøstyrelsens udtalelse er tidligere omtalt i nyhedsbrevet for marts 2017.

Ankestyrelsen skelner i sin egen udtalelse mellem genstande, der indleveres som affald og dermed skal håndteres af kommunen, og genstande indleveret til genbrug.

Affald skal kommunen ifølge affaldsreglerne forberede til genbrug. Kommunen kan inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne udføre de foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at affaldet rent faktisk genbruges. Kommunen kan i den forbindelse forberede og videresælge affaldet til genbrug.

Genbrugsgenstande er ikke affald. Ankestyrelsen udtaler imidlertid, at kommunen med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne om accessorisk virksomhed vil kunne indsamle og videresælge genbrugsvarer, når det sker som en naturlig afrunding af kommunens opgaver på affaldsområdet. Kommunen må dog ikke fremme, at borgerne afleverer genbrugsvarer til kommunen i stedet for til andre aktører på markedet for genbrugsvarer.

Salget skal i begge tilfælde ske til markedspris. Kommunen kan dog også forære genbrugsgenstande til en organisation eller forening, hvis kommunen lovligt kan støtte denne i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne.

Ankestyrelsens udtalelse af 28. juni 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.