Lovforslag om ændring af lov om vandforsyning m.v.

Miljø- og Fødevareministeren har fremsat lovforslag vedrørende ændring af lov om vandforsyning m.v.

Med dette lovforslag får miljø- og fødevareministeren hjemmel til at fastsætte regler om, at offentlige myndigheder har pligt til at underrette ejere af vandforsyningsanlæg og forbrugere af vand om forhold vedrørende vandet.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge reglerne underrette berørte forbrugere om, hvad der er god vandkvalitet. Mindst hvert 5. år skal kommunalbestyrelsen endvidere meddele ejeren af et vandforsyningsanlæg, hvis vand ikke er underlagt obligatorisk kontrol, at ejeren med fordel kan foretage en kontrol af vandet.

Kommunalbestyrelsen skal derudover underrette de forbrugere, hvis vand ikke er underlagt obligatorisk kontrol, om dette og om enhver foranstaltning, der kan træffes for at beskytte menneskers sundhed mod skadelige virkninger forårsaget af forurening af drikkevandet.

Lovforslaget er sat på dagsordenen til 1. behandling den 30. november 2017.

Miljø- og Fødevareministerens lovforslag af 15. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.