Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen i høring

Erhvervsstyrelsen har sendt et forslag til landsplandirektiv i høring, hvorved der udpeges 91 nye udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Udviklingsområder blev indført ved moderniseringen af planloven i 2017. Kommunalbestyrelserne kan udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser, hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg.

Udpegningen af et område som udviklingsområde betyder konkret, at kravet om en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering fraviges for området, både når der planlægges for udvikling af byer og landsbyer samt for etablering af konkrete anlæg.

Desuden skal kommunen i udviklingsområderne sikre og udbygge offentlighedens adgang, så både borgere og turister fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.

I udviklingsområderne gælder endvidere de nye mere fleksible regler for landzoneadministration, herunder de umiddelbare rettigheder til ibrugtagning af overflødiggjorte bygninger.

Udpegningen sker gennem et samlet landsplandirektiv, der udstedes af erhvervsministeren på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommuner.

Erhvervsministeren inviterede i februar 2017 landets kystkommuner til at forberede ansøgninger om udviklingsområder. Den 15. juni 2017 trådte den moderniserede planlov i kraft, og kommunerne kunne ansøge om udpegning af udviklingsområder med frist for ansøgning den 15. oktober 2017.

På baggrund af ansøgningerne har Erhvervsstyrelsen nu sendt det første forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen i høring.

Hvert af de 91 udviklingsområder har fået deres egen bestemmelse i form af et kortbilag med tilhørende områdebeskrivelse og stedsspecifikke bemærkninger, hvor det bl.a. forklares, hvorfor udviklingsområdet eventuelt er beskåret i forhold til det ansøgte, f.eks. hvis området er § 3-område.

Landsplandirektivets indledende bestemmelser gengiver endvidere retsvirkningerne af udpegningen som udviklingsområde. Til sidst er en forklarende tekst, hvor det bl.a. fremgår, at retsvirkningen først endeligt indtræder, når udviklingsområderne også er indarbejdet i kommuneplanen.

Forslaget til landsplandirektiv af 21. januar 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.