Kommunes fristforlængelse for efterlevelse af påbud kunne ikke påklages

Aabenraa Kommunes beslutning om fristforlængelse for etablering af støjskærm på en ejendom kunne ikke påklages, da der ikke forelå en afgørelse efter planloven.

Den 14. november 2016 udstedte Aabenraa Kommune påbud om etablering af støjskærme over for en virksomhed. Påbuddet blev stadfæstet af Planklagenævnet den 31. maj 2017.

Den 1. august 2017 forlængede kommunen fristen for etablering af støjskærmene til den 1. november 2017.

Klageren påklagede kommunens beslutning om fristforlængelse til Planklagenævnet under påberåbelse af, at kommunen havde tilsidesat adskillige offentligretlige sagsbehandlingsregler.

Af planlovens § 58, stk. 1, nr. 1-3 fremgår de afgørelser, der kan påklages til Planklagenævnet. Planklagenævnet kan bl.a. tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter planloven, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

I denne sag fandt Planklagenævnet imidlertid ikke, at beslutningen om fristforlængelse udgjorde en afgørelse efter planloven, da der blot var tale om en fristforlængelse for efterlevelse af påbuddet samt en mulighed for modtageren af påbuddet for at komme med bemærkninger. Planlægenævnet kunne således ikke behandle sagen, heller ikke selvom den vedrørte håndhævelsen af et påbud, som nævnet havde truffet afgørelse om tidligere.

Planklagenævnets afgørelse af 5. april 2018 (NMK-33-04572) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.