Kommunernes indberetning efter lex-nesa

Energistyrelsen har sendt et nyt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a samt varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m (bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2008, herefter ”indberetningsbekendtgørelsen”) i høring.

Baggrunden for ændringen er, at der den 3. maj 2017 trådte nye modregningsregler for kommuners udloddede forrentningsmidler i kraft, således at kommuner fra denne dato bliver modregnet med 100 % i statstilskuddet af sådanne midler, såfremt de hidrører fra forrentning. Ændringen omfatter også forrentningsmidler, der udgør en del af et vederlag ved afståelse af en ejerandel af en varmeforsyningsvirksomhed eller en virksomhed, som ejer andele heri.

I den forbindelse har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fundet et behov for at præcisere reglerne om registrering med henblik på at undgå modregning i forhold til midler, herunder forrentningsmidler, der i en udlodnings- eller afståelsessituation tilfalder varmeforbrugerne i stedet for kommunen.

Der fastsættes derfor med ændringsbekendtgørelsen regler, der præciserer, at der ikke vil skulle ske registrering af midler, som tilfalder forbrugerne i form af prisnedsættelser. Det er en forudsætning, at midlerne tilfalder forbrugerne direkte og ubeskåret, samt at det kan dokumenteres. Prisnedsættelser omfatter også undladelse af opkrævning af forrentning af indskudskapital, som er tilladt af Energitilsynet i medfør af bekendtgørelse om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital.

Der fastsættes derudover regler om, at såfremt en kommune lader midler tilfalde forbrugerne i form af prisnedsættelser, skal en indberetning eller erklæring i medfør af bekendtgørelsens § 3, stk. 1 være bilagt en redegørelse for, hvilke midler der tilfalder forbrugerne, samt hvornår og hvordan det vil ske. Dokumentation skal foreligge i kommunen og på begæring indsendes til Energitilsynet. Energitilsynet fører via priseftervisningen tilsyn med, at midlerne tilfalder forbrugerne i overensstemmelse med den ovenfor nævnte redegørelse. Energitilsynet kan kræve yderligere oplysninger til dokumentation herfor i medfør af § 23 b i lov om varmeforsyning.

Høringsfristen udløb den 21. august 2017.

Høringsudkast af 3. juli 2017 til ny indberetningsbekendtgørelse kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.