Kommunal støtte til fond i form af rådgivning var anlægsstøtte

En kommune må gerne støtte kulturelle aktiviteter, der udøves af en fond, selvom fonden også har aktiviteter, som kommunen ikke kan støtte, men det kræver, at støtten øremærkes de kulturelle aktiviteter. Det kan blive et problem, hvis støtten består i generel rådgivning og dermed får karakter af anlægsstøtte, fastslår Ankestyrelsen i en ny udtalelse.

Rudersdal Kommune indgik en samarbejdsaftale med den erhvervsdrivende fond Gl. Holtegaard – Breda Fonden om kommunal støtte til fondens kulturelle aktiviteter, som navnlig omfattede en kunsthal. Støtten blev i 2014-2015 oprindeligt ydet som et årligt driftstilskud på ca. 275.000 kr. Fra og med 2016 blev driftstilskuddet erstattet af en underskudsgaranti på ca. 2,8 mio. kr. årligt. Herudover fulgte det af aftalen, at kommunen også tilbød fonden rådgivning i drifts- og personaleforhold, IT-support og anden relevant rådgivning i tilknytning til drift af virksomheden.

Spørgsmålet var, om støtten i tilstrækkelig grad var øremærket de kulturelle formål, da fondens virksomhed – udover kunsthallen – muligvis også omfattede nogle erhvervsmæssige aktiviteter.

Det fandt Ankestyrelsen var tilfældet, for så vidt angik underskudsgarantien (styrelsen tog ikke stilling til driftstilskuddet). Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunens støtte ikke medgik til at skabe eller øge overskud hos fonden allerede af den grund, at der var tale om en underskudsgaranti, der i henhold til tilskudsaftalen udelukkende kunne benyttes til at dække underskud vedrørende de af fondens aktiviteter, der kunne sidestilles med kommunale formål.

Derimod fandt Ankestyrelsen, at støtten i form af rådgivning havde karakter af anlægsstøtte og pr. definition derfor ikke kunne øremærkes fondens kulturelle aktiviteter alene. Hvis fonden udover de kulturelle aktiviteter også udøvede erhvervsmæssige aktiviteter, ville støtten i form af rådgivning derfor ikke være lovlig i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Ankestyrelsen bad derfor kommunen om mere konkret at oplyse, hvorvidt fondens aktiviteter reelt også omfattede de mulige erhvervsaktiviteter.

Afgørelsen illustrerer, at anlægsstøtte i kommunalfuldmagtsreglernes forstand ikke kun omfatter støtte til etablering eller erhvervelse af fysiske anlæg, fast ejendom m.v., men også kan foreligge i form af generel rådgivning og bistand, hvis denne reelt ikke kan øremærkes nogle bestemte aktiviteter alene.

Ankestyrelsens udtalelse af 19. juni 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.