KL’s høringssvar til EU Kommissionens høring af meddelelse om cirkulær økonomi mv.

I augustudgaven af dette nyhedsbrev fremgår det, at EU Kommissionen har gennemført en høring af meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver. Den 27. august 2014 har KL afgivet et høringssvar.

Generelt støtter KL målsætningen om en cirkulær økonomi med henblik på at afkoble vækst fra et øget ressourceforbrug og fokusere på en højere grad af genanvendelse af forskellige affaldsfraktioner. Endvidere bifalder KL, at der fastsættes mål for genanvendelse frem til 2030, men ser store udfordringer i at opfylde målsætninger om 70 % genanvendelse af husholdningsaffald og 90 % for visse andre affaldstyper.

KL anser det endvidere for en god idé, at der lægges op til en ensretning af definitioner og opgørelsesmetoder i hele EU, så der bliver bedre mulighed for at sammenligne medlemsstaternes opfyldelse af målsætningerne.

Fra EU Kommissionens side lægges der op til, at der skal gælde metodefrihed til opfyldelsen af målsætningerne. Dette finder KL positivt, da affaldshåndteringen foretages forskelligt medlemsstaterne imellem, ligesom der indenfor et lands grænser er forskel på affaldshåndteringen afhængig af befolknings- og bygningssammensætningen. Metodefriheden vil sikre, at der ikke sker en binding til en bestemt løsning, hvilket gør, at der hele tiden kan ske en udvikling i nye metoder til at håndtere og behandle affald og dermed fremme best practice.

KL’s høringssvar af 27. august 2014 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.